สวัสดี คุณ บุคคลทั่วไป (กรุณา Login เพื่อสิทธิระโยชน์ที่มากกว่า)
เรียนผู้อ่าน TQM Magazine ทุกท่าน บริษัท TQM Best จำกัด ยินดีให้ทุกท่าน Download บทความไปอ่านและส่งต่อให้ผู้อื่นได้ตามอัธยาศัย แต่สำหรับบทความล่าสุด 6 ฉบับ (3 เดือน) บริษัทฯขอสงวนไว้สำหรับผู้ที่เป็น "สมาชิกเพื่อนร่วมทาง TQM Best (คลิก ดูอัตราค่าสมาชิก)" สำหรับท่านที่ยังไม่ได้สมัครเป็น "สมาชิกเพื่อนร่วมทาง TQM Best" สามารถ Download บทความที่เผยแพร่ไปนานกว่า 3 เดือนแล้วได้ทุกฉบับ หรือจะ ขอให้เพื่อนที่เป็นสมาชิก Download แล้วส่งมาให้ก็ได้
| มีบทความทั้งหมด 307 บทความ จากวารสาร 130 ฉบับ | Adobe Reader เวอร์ชั่น 9.0 คลิกเพื่อ download  |  จำนวนเข้าชม : 35526 ครั้ง
ฉบับที่ 130 ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 ปักษ์หลัง

1. การประกันภัยกรณีความรับผิดจากผลิตภัณฑ์(Product Liability Insurance)
      อ.วีระศักดิ์ พิรักษา : [Download 2.35 MB]
2. ความรักคือสารเคมี
      Internet : [Download 2.09 MB]
ฉบับที่ 129 ประจำวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2557 ปักษ์แรก

1. การพัฒนาองค์กรด้วยการบริหารแบบมีส่วนร่วม(ตอนจบ)
      อ.โกศล ดีศีลธรรม : [Download 2.33 MB]
2. ความอัตโนมัติของสมอง ญาณทัศนะหรือพัฒนาการถดถอย
      Internet : [Download 2.21 MB]
ฉบับที่ 128 ประจำวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2556 ปักษ์หลัง

1. การพัฒนาองค์กรด้วยการบริหารแบบมีส่วนร่วม(ตอน1)
      อ.โกศล ดีศีลธรรม : [Download 2.41 MB]
2. กฏแห่งกระจก
      Internet : [Download 2.30 MB]
ฉบับที่ 127 ประจำวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2556 ปักษ์แรก

1. ?คัมภีร์ห้าห่วง? ตำราพิชัยสงครามการตลาดของบริษัทญี่ปุ่น
      อ.วีระศักดิ์ พิรักษา : [Download 2.65 MB]
2. องค์ประกอบด้านความฉลาดทางจริยธรรม และศีลธรรม (Moral Quotient : MQ)
      Internet : [Download 2.36 MB]
ฉบับที่ 126 ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 ปักษ์หลัง

1. การบริหารด้วย "เกมบะ ไคเซน"
      อ.วีระศักดิ์ พิรักษา : [Download 2.44 MB]
2. เพิ่มพลังสมองเป็น 10 เท่า เรียนรู้ได้เร็ว
      Internet : [Download 2.33 MB]
ฉบับที่ 125 ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 ปักษ์แรก

1. การพัฒนาตามวงจรคุณภาพ
      อ.โกศล ดีศีลธรรม : [Download 1.92 MB]
2. 4Q กับการพัฒนาความเป็นผู้นำ
      Internet : [Download 1.80 MB]
ฉบับที่ 124 ประจำวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2556 ปักษ์หลัง

1. Exit Interview เทคนิคการจัดการความรู้บุคลากรในองค์กรก่อนการย้ายงาน
      อ.สุพัตรา ปราณี : [Download 1.93 MB]
2. นาฬิกาชีวิต Biological Rythms
      Internet : [Download 1.82 MB]
ฉบับที่ 123 ประจำวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2556 ปักษ์แรก

1. การวิเคราะห์ปัญหาธุรกิจด้วยกฏพาเรโต้
      อ.โกศล ดีศีลธรรม : [Download 2.53 MB]
2. การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคคล
      Internet : [Download 2.24 MB]
ฉบับที่ 122 ประจำวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2556 ปักษ์หลัง

1. บทเรียนโลจิสติกส์ค้าปลีกภายใต้วิกฤต
      อ.โกศล ดีศีลธรรม : [Download 2.32 MB]
2. การทำให้พนักงานเกิดความรักในการทำงาน (Employee Work Passion)
      Internet : [Download 2.15 MB]
ฉบับที่ 121 ประจำวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2556 ปักษ์แรก

1. คู่มือปรับปรุงคุณภาพงานด้วย QC Story and QC Tools : บทที่ 6 การส่งเสริม "นิทานเรื่องคิวซี" ทั่วทั้งองค์กร (ตอนจบ)
      ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล : [Download 2.45 MB]
2. หลักการบริหารงานสมัยใหม่ ประยุกต์ใช้ควบคู่กับหลักพุทธธรรม
      Internet : [Download 2.19 MB]
ฉบับที่ 120 ประจำวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2556 ปักษ์หลัง

1. วิถีไคเซ็นสู่องค์กรลีน(ตอนจบ)
      อ.โกศล ดีศีลธรรม : [Download 2.36 MB]
2. คู่มือปรับปรุงคุณภาพงานด้วย QC Story and QC Tools : บทที่ 6 การส่งเสริม "นิทานเรื่องคิวซี" ทั่วทั้งองค์กร (ต่อ)
      ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล : [Download 2.53 MB]
ฉบับที่ 119 ประจำวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2556 ปักษ์แรก

1. วิถีไคเซ็นสู่องค์กรลีน(1)
      อ.โกศล ดีศีลธรรม : [Download 2.53 MB]
2. คู่มือปรับปรุงคุณภาพงานด้วย QC Story and QC Tools : บทที่ 5 เครื่องมือใหม่ 7 อย่างของ คิวซี (ต่อ)
      ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล : [Download 2.71 MB]
ฉบับที่ 118 ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2556 ปักษ์หลัง

1. Creativity, Innovation and Quality(ตอนจบ)
      อ.พงษ์ศักดิ์ เพียรพานิชย์ : [Download 2.30 MB]
2. คู่มือปรับปรุงคุณภาพงานด้วย QC Story and QC Tools : บทที่ 5 เครื่องมือใหม่ 7 อย่างของ คิวซี (ต่อ)
      ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล : [Download 2.32 MB]
ฉบับที่ 117 ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 ปักษ์แรก

1. Creativity, Innovation and Quality(1)
      อ.พงษ์ศักดิ์ เพียรพานิชย์ : [Download 2.18 MB]
2. คู่มือปรับปรุงคุณภาพงานด้วย QC Story and QC Tools : บทที่ 5 เครื่องมือใหม่ 7 อย่างของ คิวซี (1)
      ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล : [Download 2.29 MB]
ฉบับที่ 116 ประจำวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2556 ปักษ์หลัง

1. การพัฒนาผลิตภาพสำนักงานสีเขียว (ตอนจบ)
      อ.โกศล ดีศีลธรรม : [Download 2.09 MB]
2. ตำแหน่งงาน
      อ.พงษ์ศักดิ์ เพียรพานิชย์ : [Download 1.89 MB]
3. ความขัดแย้งกับการสร้างทีม
      Internet : [Download 1.99 MB]
ฉบับที่ 115 ประจำวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2556 ปักษ์แรก

1. การพัฒนาผลิตภาพสำนักงานสีเขียว (1)
      อ.โกศล ดีศีลธรรม : [Download 2.33 MB]
2. Role and Responsibility
      อ.พงษ์ศักดิ์ เพียรพานิชย์ : [Download 2.66 MB]
3. อิทธิบาท 4 ธรรมะที่ใช้ในการทำงาน สู่ความสำเร็จ
      Internet : [Download 1.70 MB]
ฉบับที่ 114 ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2556 ปักษ์หลัง

1. โครงการทำดีรักษ์ทรัพยากรโลก (ตอนจบ)
      ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล : [Download 1.74 MB]
2. คู่มือปรับปรุงคุณภาพงานด้วย QC Story and QC Tools : บทที่ 4 เครื่องมือ 7 อย่างของ คิวซี (ต่อ)
      อ.โกศล ดีศีลธรรม : [Download 1.75 MB]
ฉบับที่ 113 ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2556 ปักษ์แรก

1. โครงการทำดีรักษ์ทรัพยากรโลก (2)
      อ.โกศล ดีศีลธรรม : [Download 1.72 MB]
2. คู่มือปรับปรุงคุณภาพงานด้วย QC Story and QC Tools : บทที่ 4 เครื่องมือ 7 อย่างของ คิวซี (ต่อ)
      ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล : [Download 2.02 MB]
ฉบับที่ 112 ประจำวันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2556 ปักษ์หลัง

1. โครงการทำดีรักษ์ทรัพยากรโลก (1)
      อ.โกศล ดีศีลธรรม : [Download 1.60 MB]
2. คู่มือปรับปรุงคุณภาพงานด้วย QC Story and QC Tools : บทที่ 4 เครื่องมือ 7 อย่างของ คิวซี
      ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล : [Download 1.65 MB]
ฉบับที่ 111 ประจำวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2556 ปักษ์แรก

1. ความท้าทายสู่รางวัล TQA ของสายงานรองผู้ว่าเชื้อเพลิง เหมืองแม่เมาะ
      โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง : [Download 2.51 MB]
2. คู่มือปรับปรุงคุณภาพงานด้วย QC Story and QC Tools : บทที่ 3 "แนวทางปฏิบัติและจุดสำคัญ" ในแต่ละขั้นตอนของ "นิทานเรื่องคิวซี"
      ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล : [Download 2.68 MB]
ฉบับที่ 110 ประจำวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2556 ปักษ์หลัง

1. คู่มือปรับปรุงคุณภาพงานด้วย QC Story and QC Tools : บทที่ 2 กรณีศึกษา "นิทานเรื่องคิวซี" (ตอนจบ)
      ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล : [Download 2.12 MB]
2. สร้าง 5 นิสัยนี้! แล้วคุณจะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
      Internet : [Download 1.29 MB]
ฉบับที่ 109 ประจำวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2556 ปักษ์แรก

1. คู่มือปรับปรุงคุณภาพงานด้วย QC Story and QC Tools : บทที่ 2 กรณีศึกษา "นิทานเรื่องคิวซี" (ต่อ)
      ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล : [Download 1.87 MB]
2. ความมีส่วนร่วมของพนักงานสำหรับองค์กรลีน(ตอนจบ)
      อ.โกศล ดีศีลธรรม : [Download 1.81 MB]
ฉบับที่ 108 ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 ปักษ์หลัง

1. คู่มือปรับปรุงคุณภาพงานด้วย QC Story and QC Tools : บทที่ 2 กรณีศึกษา "นิทานเรื่องคิวซี" (ต่อ)
      ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล : [Download 2.03 MB]
2. ความมีส่วนร่วมของพนักงานสำหรับองค์กรลีน(ตอน 2)
      อ.โกศล ดีศีลธรรม : [Download 1.72 MB]
3. 15 วิธีแก้เบื่อ
      Internet : [Download 1.65 MB]
ฉบับที่ 107 ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 ปักษ์แรก

1. คู่มือปรับปรุงคุณภาพงานด้วย QC Story and QC Tools : บทที่ 2 กรณีศึกษา "นิทานเรื่องคิวซี" (ต่อ)
      ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล : [Download 2.29 MB]
2. ความมีส่วนร่วมของพนักงานสำหรับองค์กรลีน(ตอน 1)
      อ.โกศล ดีศีลธรรม : [Download 1.77 MB]
ฉบับที่ 106 ประจำวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2556 ปักษ์หลัง

1. Risk Management การบริหารความเสี่ยงในองค์กรธุรกิจ(ตอนจบ)
      อ.สุพัตรา ปราณี : [Download 1.50 MB]
2. คู่มือปรับปรุงคุณภาพงานด้วย QC Story and QC Tools : บทที่ 2 กรณีศึกษา "นิทานเรื่องคิวซี" (ต่อ)
      ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล : [Download 1.80 MB]
ฉบับที่ 105 ประจำวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2556 ปักษ์แรก

1. Risk Management การบริหารความเสี่ยงในองค์กรธุรกิจ(ตอน1)
      อ.สุพัตรา ปราณี : [Download 1.74 MB]
2. คู่มือปรับปรุงคุณภาพงานด้วย QC Story and QC Tools : บทที่ 2 กรณีศึกษา "นิทานเรื่องคิวซี" (ต่อ)
      ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล : [Download 2.37 MB]
ฉบับที่ 104 ประจำวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2555 ปักษ์หลัง

1. คู่มือปรับปรุงคุณภาพงานด้วย QC Story and QC Tools : บทที่ 1 รู้จักกับ "นิทานเรื่องคิวซี" (ต่อ) บทที่ 2 กรณีศึกษา "นิทานเรื่องคิวซี"
      ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล : [Download 2.61 MB]
2. 12 วิธี คิดบวก
      Internet : [Download 1.45 MB]
ฉบับที่ 103 ประจำวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2555 ปักษ์แรก

1. การประเมินโครงการฝึกอบรมตามแนวทางของเคิร์กแพตทริก
      อ.สุพัตรา ปราณี : [Download 1.59 MB]
2. คู่มือปรับปรุงคุณภาพงานด้วย QC Story and QC Tools : บทที่ 1 รู้จักกับ "นิทานเรื่องคิวซี"
      ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล : [Download 1.90 MB]
ฉบับที่ 102 ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 ปักษ์หลัง

1. การพัฒนาแบบยั่งยืนตามวิถีผู้ประกอบการสีเขียว(ตอนจบ)
      อ.โกศล ดีศีลธรรม : [Download 1.59 MB]
2. การเรียนรู้ความต้องการของลูกค้าและการสร้างสัมพันธ์กับลูกค้า(ตอนจบ)
      ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล : [Download 2.10 MB]
ฉบับที่ 101 ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 ปักษ์แรก

1. การพัฒนาแบบยั่งยืนตามวิถีผู้ประกอบการสีเขียว(ตอน1)
      อ.โกศล ดีศีลธรรม : [Download 1.62 MB]
2. การเรียนรู้ความต้องการของลูกค้าและการสร้างสัมพันธ์กับลูกค้า(ตอน2)
      ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล : [Download 2.40 MB]
ฉบับที่ 100 ประจำวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2555 ปักษ์หลัง

1. การเรียนรู้ความต้องการของลูกค้าและการสร้างสัมพันธ์กับลูกค้า(ตอน1)
      ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล : [Download 2.08 MB]
2. คู่มือเล่ม 21 - การให้บริการหลังการขาย
      อ.พงษ์ศักดิ์ เพียรพานิชย์ : [Download 1.49 MB]
ฉบับที่ 99 ประจำวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2555 ปักษ์แรก

1. มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อผลิตภาพสีเขียว
      อ.โกศล ดีศีลธรรม : [Download 1.69 MB]
2. คู่มือเล่มที่ 20 การพัฒนาเทคโนโลยี และการบริหารการออกแบบ
      อ.พงษ์ศักดิ์ เพียรพานิชย์ : [Download 1.62 MB]
ฉบับที่ 98 ประจำวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2555 ปักษ์หลัง

1. การนำ competency ไปใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
      อ.สุพัตรา ปราณี : [Download 1.59 MB]
2. คู่มือเล่ม 19 - การทำความสะอาด รักษาความสะอาด สภาพแวดล้อม
      อ.พงษ์ศักดิ์ เพียรพานิชย์ : [Download 1.54 MB]
3. เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ 19 ประการ
      Internet : [Download 1.56 MB]
ฉบับที่ 97 ประจำวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2555 ปักษ์แรก

1. กระบวนทัศน์ธุรกิจไทยสู่องค์กรสีเขียว (ตอนจบ)
      อ.โกศล ดีศีลธรรม : [Download 1.58 MB]
2. แบบอย่างที่ดีเยี่ยมในการบริหาร (ตอน4)
      ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล : [Download 2.07 MB]
ฉบับที่ 96 ประจำวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2555 ปักษ์หลัง

1. กระบวนทัศน์ธุรกิจไทยสู่องค์กรสีเขียว (ตอน 1)
      อ.โกศล ดีศีลธรรม : [Download 1.61 MB]
2. คู่มือเล่ม 18 - สะสาง และสะดวก
      อ.พงษ์ศักดิ์ เพียรพานิชย์ : [Download 1.54 MB]
3. "จากประสบการณ์ชั่วชีวิตคุณ อะไรคือบทเรียนสำคัญที่สุดที่อยากจะฝากไว้ให้ลูกหลาน"
      Internet : [Download 1.50 MB]
ฉบับที่ 95 ประจำวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 ปักษ์แรก

1. คู่มือเล่ม 17 การควบคุมการผลิต
      อ.พงษ์ศักดิ์ เพียรพานิชย์ : [Download 1.46 MB]
2. แบบอย่างที่ดีเยี่ยมในการบริหาร (ตอน3)
      ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล : [Download 1.76 MB]
ฉบับที่ 94 ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ปักษ์หลัง

1. โรงงานสีเขียวตามวิถีโตโยต้า(ตอนจบ)
      อ.โกศล ดีศีลธรรม : [Download 1.56 MB]
2. แบบอย่างที่ดีเยี่ยมในการบริหาร (ตอน2)
      ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล : [Download 2.02 MB]
ฉบับที่ 93 ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ปักษ์แรก

1. โรงงานสีเขียวตามวิถีโตโยต้า(1)
      อ.โกศล ดีศีลธรรม : [Download 1.54 MB]
2. คู่มือเล่ม 16 - การจัดซื้อ-ผู้ส่งมอบจากภายนอก
      อ.พงษ์ศักดิ์ เพียรพานิชย์ : [Download 1.54 MB]
3. เคล็ดลับ 9 ข้อง่ายๆ ลองทำดู รับรองว่าการทำงานทุกอย่างประสบความสำเร็จแน่นอน
      Internet : [Download 1.49 MB]
ฉบับที่ 92 ประจำวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2555 ปักษ์หลัง

1. แบบอย่างที่ดีเยี่ยมในการบริหาร (ตอน1)
      ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล : [Download 1.85 MB]
2. คู่มือเล่ม 15 - การศึกษาและการฝึกอบรม
      อ.พงษ์ศักดิ์ เพียรพานิชย์ : [Download 1.44 MB]
3. เทคนิคการพัฒนาทักษะการทำงาน
      Internet : [Download 1.47 MB]
ฉบับที่ 91 ประจำวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2555 ปักษ์แรก

1. ปัจจัยพัฒนาองค์กรตามวิถีโตโยต้า(ตอนจบ)
      อ.โกศล ดีศีลธรรม : [Download 1.70 MB]
2. คู่มือเล่ม 14 - การตรวจสอบ INSPECTION
      อ.พงษ์ศักดิ์ เพียรพานิชย์ : [Download 1.52 MB]
3. สร้างความสำเร็จในการทำงาน..ด้วยตัวคุณเอง
      Internet : [Download 1.47 MB]
ฉบับที่ 90 ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2555 ปักษ์หลัง

1. การบริหารคุณค่าทั่วทั้งองค์กร : ธรรมวิถีแห่งทีวีเอ็ม(ตอนจบ)
      ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล : [Download 1.95 MB]
2. ปัจจัยพัฒนาองค์กรตามวิถีโตโยต้า(ตอน1)
      อ.โกศล ดีศีลธรรม : [Download 1.84 MB]
ฉบับที่ 89 ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2555 ปักษ์แรก

1. แผนดำเนินโครงการคุณภาพ Six Sigma
      อ.โกศล ดีศีลธรรม : [Download 1.65 MB]
2. คู่มือเล่ม 13 : การควบคุมเครื่องมือวัด
      อ.พงษ์ศักดิ์ เพียรพานิชย์ : [Download 1.47 MB]
3. "ความเครียด" ภัยเงียบในที่ทำงาน
      Internet : [Download 1.54 MB]
ฉบับที่ 88 ประจำวันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2555 ปักษ์หลัง

1. การบริหารคุณค่าทั่วทั้งองค์กร : ธรรมวิถีแห่งทีวีเอ็ม(ต่อ)
      ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล : [Download 1.86 MB]
2. พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย Six Sigma
      อ.โกศล ดีศีลธรรม : [Download 1.82 MB]
ฉบับที่ 87 ประจำวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2555 ปักษ์แรก

1. พัฒนาแผนการตลาดด้วยเครื่องมือ Six Sigma
      อ.โกศล ดีศีลธรรม : [Download 1.59 MB]
2. คู่มือเล่ม 12 - การจัดการกับสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือ
      อ.พงษ์ศักดิ์ เพียรพานิชย์ : [Download 1.48 MB]
3. ดวงงานปี 2555
      Internet : [Download 1.42 MB]
ฉบับที่ 86 ประจำวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2555 ปักษ์หลัง

1. การบริหารคุณค่าทั่วทั้งองค์กร : ธรรมวิถีแห่งทีวีเอ็ม(ต่อ)
      ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล : [Download 1.69 MB]
2. การประยุกต์ Lean Six Sigma พัฒนานวัตกรรม
      อ.โกศล ดีศีลธรรม : [Download 1.62 MB]
ฉบับที่ 85 ประจำวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2555 ปักษ์แรก

1. แนวคิดลีนเพื่อผลิตภาพสำนักงาน
      อ.โกศล ดีศีลธรรม : [Download 1.55 MB]
2. คู่มือเล่ม 11 - การควบคุมกระบวนการ
      อ.พงษ์ศักดิ์ เพียรพานิชย์ : [Download 1.57 MB]
3. อยากได้เงินเดือนขึ้นทำอย่างไรดี
      Internet : [Download 1.43 MB]
ฉบับที่ 84 ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 ปักษ์หลัง

1. การบริหารคุณค่าทั่วทั้งองค์กร : ธรรมวิถีแห่งทีวีเอ็ม
      ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล : [Download 1.78 MB]
2. กลยุทธ์ควบรวมห่วงโซ่ธุรกิจ (ตอนจบ)
      อ.โกศล ดีศีลธรรม : [Download 1.28 MB]
3. ประชาสัมพันธ์งาน TQM Best Practice Award # 12
      TQM Best Co,Ltd. : [Download 858 KB]
ฉบับที่ 83 ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 ปักษ์แรก

1. กลยุทธ์ควบรวมห่วงโซ่ธุรกิจ ตอนที่ 1
      อ.โกศล ดีศีลธรรม : [Download 842 KB]
2. คู่มือเล่ม 10 การควบคุมความปลอดภัย
      อ.พงษ์ศักดิ์ เพียรพานิชย์ : [Download 851 KB]
3. ประชาสัมพันธ์งาน TQM Best Practice Award # 12
      TQM Best Co,Ltd. : [Download 858 KB]
4. จดหมายข่าว FTQM Update No.1
      TQM Best Co,Ltd. : [Download 771 KB]
ฉบับที่ 82 ประจำวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2555 ปักษ์หลัง

1. การบริหารคุณค่าทั่วทั้งองค์กร : โลกทัศน์ใหม่ในการบริหารธุรกิจของทีวีเอ็ม [บทที่ 2 ตอนจบ]
      ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล : [Download 1.74 MB]
2. เครื่องมือลีนเพื่อศักยภาพการแข่งขัน(ตอนจบ)
      อ.โกศล ดีศีลธรรม : [Download 1.60 MB]
ฉบับที่ 81 ประจำวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2555 ปักษ์แรก

1. ความสูญเสียที่ขจัดได้...คือกำไรขององค์กร ตอนที่ 4
      อ.บูรณะศักดิ์ มาดหมาย : [Download 1.13 MB]
2. คู่มือเล่ม 9 - STATISTICAL METHOD กลวิธีทางสถิติ
      อ.พงษ์ศักดิ์ เพียรพานิชย์ : [Download 1.42 MB]
ฉบับที่ 80 ประจำวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2554 ปักษ์หลัง

1. การบริหารคุณค่าทั่วทั้งองค์กร : โลกทัศน์ใหม่ในการบริหารธุรกิจของทีวีเอ็ม [บทที่ 2 ต่อ]
      ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล : [Download 2.16 MB]
2. เครื่องมือลีนเพื่อศักยภาพการแข่งขัน(2)
      อ.โกศล ดีศีลธรรม : [Download 2.05 MB]
ฉบับที่ 79 ประจำวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2554 ปักษ์แรก

1. ความสูญเสียที่ขจัดได้...คือกำไรขององค์กร ตอนที่ 3
      อ.บูรณะศักดิ์ มาดหมาย : [Download 949 KB]
2. คู่มือเล่ม 8 การแก้ปัญหา
      อ.พงษ์ศักดิ์ เพียรพานิชย์ : [Download 804 KB]
3. เคล็ดลับการทำงานตามราศี
      Internet : [Download 860 KB]
ฉบับที่ 78 ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 ปักษ์หลัง

1. การบริหารคุณค่าทั่วทั้งองค์กร : โลกทัศน์ใหม่ในการบริหารธุรกิจของทีวีเอ็ม [บทที่ 2 ต่อ]
      ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล : [Download 2.30 MB]
2. เครื่องมือลีนเพื่อศักยภาพการแข่งขัน(1)
      อ.โกศล ดีศีลธรรม : [Download 1.82 MB]
ฉบับที่ 77 ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 ปักษ์แรก

1. ความสูญเสียที่ขจัดได้...คือกำไรขององค์กร ตอนที่ 2
      อ.บูรณะศักดิ์ มาดหมาย : [Download 1.08 MB]
2. คู่มือเล่ม 7 QC CIRCLE
      อ.พงษ์ศักดิ์ เพียรพานิชย์ : [Download 1.03 MB]
ฉบับที่ 76 ประจำวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2554 ปักษ์หลัง

1. การบริหารคุณค่าทั่วทั้งองค์กร : โลกทัศน์ใหม่ในการบริหารธุรกิจของทีวีเอ็ม [บทที่ 2]
      ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล : [Download 2.22 MB]
2. ปัจจัยสู่ความเป็นเลิศทางคุณภาพ
      อ.โกศล ดีศีลธรรม : [Download 1.81 MB]
ฉบับที่ 75 ประจำวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2554 ปักษ์แรก

1. ความสูญเสียที่ขจัดได้...คือกำไรขององค์กร ตอนที่ 1
      อ.บูรณะศักดิ์ มาดหมาย : [Download 903 KB]
2. คู่มือเล่ม 6 การบริหารงานประจำวัน
      อ.พงษ์ศักดิ์ เพียรพานิชย์ : [Download 818 KB]
3. เทคนิคการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ (6P)
      Internet : [Download 702 KB]
ฉบับที่ 74 ประจำวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2554 ปักษ์หลัง

1. การบริหารคุณค่าทั่วทั้งองค์กร : ทฤษฎีใหม่ในการบริหารเพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน [บทที่ 1]
      ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล : [Download 2.42 MB]
2. คู่มือเล่มที่ 5 : การมาตรฐาน
      อ.พงษ์ศักดิ์ เพียรพานิชย์ : [Download 1.55 MB]
ฉบับที่ 73 ประจำวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2554 ปักษ์แรก

1. การบริหารทั่วทั้งองค์กร : ภาพรวมของการบริหารคุณค่าทั่วทั้งองค์กร
      ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล : [Download 1.65 MB]
2. คู่มือเล่ม 4 : การบริหารตามนโยบาย
      อ.พงษ์ศักดิ์ เพียรพานิชย์ : [Download 1.13 MB]
ฉบับที่ 72 ประจำวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2554 ปักษ์หลัง

1. การใส่ใจลูกค้าและการตลาด CUSTOMER AND MARKET FOCUS (ตอนที่ 13)
      ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล : [Download 1.56 MB]
2. แนวคิดลีนสำหรับองค์กรคุณภาพ (ตอนจบ)
      อ.โกศล ดีศีลธรรม : [Download 1.70 MB]
3. 8 วิธีรักงานที่คุณทำ
      Internet : [Download 1.41 MB]
ฉบับที่ 71 ประจำวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2554 ปักษ์แรก

1. การใส่ใจลูกค้าและการตลาด CUSTOMER AND MARKET FOCUS (ตอนที่ 12)
      ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล : [Download 2.30 MB]
2. แนวคิดลีนสำหรับองค์กรคุณภาพ ตอนที่ 1
      อ.โกศล ดีศีลธรรม : [Download 1.44 MB]
ฉบับที่ 70 ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2554 ปักษ์หลัง

1. การใส่ใจลูกค้าและการตลาด CUSTOMER AND MARKET FOCUS (ตอนที่ 11)
      ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล : [Download 1.72 MB]
2. คู่มือเล่ม 3 พนักงานทั่วไป
      อ.พงษ์ศักดิ์ เพียรพานิชย์ : [Download 1.47 MB]
3. วิธีการทำงานอย่างมีความสุข
      Internet : [Download 1.33 MB]
ฉบับที่ 69 ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2554 ปักษ์แรก

1. การใส่ใจลูกค้าและการตลาด CUSTOMER AND MARKET FOCUS (ตอนที่ 10)
      ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล : [Download 980 KB]
2. โครงการทำดีตามวิถีโตโยต้า
      อ.โกศล ดีศีลธรรม : [Download 1.13 MB]
3. เป็น "หัวหน้า" ใครว่าง่าย Part III กรณี 38-39
      ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล : [Download 874 KB]
ฉบับที่ 68 ประจำวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2554 ปักษ์หลัง

1. การใส่ใจลูกค้าและการตลาด CUSTOMER AND MARKET FOCUS (ตอนที่ 9)
      ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล : [Download 0.97 MB]
2. คู่มือเล่ม 2 ผู้จัดการ
      อ.พงษ์ศักดิ์ เพียรพานิชย์ : [Download 906 KB]
3. เป็น "หัวหน้า" ใครว่าง่าย Part III กรณี 36-37
      ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล : [Download 874 KB]
ฉบับที่ 67 ประจำวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2554 ปักษ์แรก

1. การใส่ใจลูกค้าและการตลาด CUSTOMER AND MARKET FOCUS (ตอนที่ 8)
      ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล : [Download 1.05 MB]
2. คู่มือเล่ม 1 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
      อ.พงษ์ศักดิ์ เพียรพานิชย์ : [Download 1.12 MB]
3. แบบประเมินความพร้อม ก่อนจะนำ TQM มาประยุกต์ใช้ในองค์กร
      ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล : [Download 304 KB]
ฉบับที่ 66 ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2554 ปักษ์หลัง

1. การใส่ใจลูกค้าและการตลาด CUSTOMER AND MARKET FOCUS (ตอนที่ 7)
      ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล : [Download 1.10 MB]
2. ความมีส่วนร่วมของพนักงานตามวิถีโตโยต้า
      อ.โกศล ดีศีลธรรม : [Download 1.84 MB]
ฉบับที่ 65 ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2554 ปักษ์แรก

1. การใส่ใจลูกค้าและการตลาด CUSTOMER AND MARKET FOCUS (ตอนที่ 6)
      ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล : [Download 1.35 MB]
2. เครื่องมือพัฒนาศักยภาพบริการ
      อ.โกศล ดีศีลธรรม : [Download 1.27 MB]
ฉบับที่ 64 ประจำวันที่ 15 เมษายน พ.ศ.2554 ปักษ์หลัง

1. การใส่ใจลูกค้าและการตลาด CUSTOMER AND MARKET FOCUS (ตอนที่ 5)
      ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล : [Download 1.03 MB]
2. การตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานสำหรับภาคอุตสาหกรรม INDUSTRIAL ENERGY AUDIT
      อ.วีระศักดิ์ พิรักษา : [Download 1.05 MB]
ฉบับที่ 63 ประจำวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2554 ปักษ์แรก

1. การใส่ใจลูกค้าและการตลาด CUSTOMER AND MARKET FOCUS (ตอนที่ 4)
      ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล : [Download 1.07 MB]
2. บัญญัติ 14 ข้อของเดมมี่ง DEMING'S 14 POINTS (ตอนจบ)
      อ.พนพ เกษามา : [Download 957 KB]
ฉบับที่ 62 ประจำวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2554 ปักษ์หลัง

1. การใส่ใจลูกค้าและการตลาด CUSTOMER AND MARKET FOCUS (ตอนที่ 3)
      ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล : [Download 1.26 MB]
2. การวัดประสิทธิผลผู้ประกอบการยุคใหม่
      อ.โกศล ดีศีลธรรม : [Download 1.54 MB]
3. เป็น "หัวหน้า" ใครว่าง่าย Part III กรณี 34-35
      ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล : [Download 1.05 MB]
ฉบับที่ 61 ประจำวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2554 ปักษ์แรก

1. การใส่ใจลูกค้าและการตลาด CUSTOMER AND MARKET FOCUS (ต่อ)
      ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล : [Download 1.29 MB]
2. บัญญัติ 14 ข้อของเดมมี่ง DEMING'S 14 POINTS (ตอนที่ 1)
      อ.พนพ เกษามา : [Download 1.13 MB]
3. เป็น "หัวหน้า" ใครว่าง่าย Part III กรณี 32-33
      ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล : [Download 1.00 MB]
ฉบับที่ 60 ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 ปักษ์แรก

1. การใส่ใจลูกค้าและการตลาด CUSTOMER AND MARKET FOCUS (ตอนที่ 1)
      ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล : [Download 1.58 MB]
2. การควบคุมเชิงกลยุทธ์
      อ.โกศล ดีศีลธรรม : [Download 1.76 MB]
ฉบับที่ 59 ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 ปักษ์แรก

1. วิธีคิดแบบอริยสัจจ์ กับ การบริหารธุรกิจแบบทีคิวเอ็ม
      ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล : [Download 1.04 MB]
2. ประสิทธิผลแผนกลยุทธ์องค์กร
      อ.โกศล ดีศีลธรรม : [Download 1.59 MB]
ฉบับที่ 58 ประจำวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2554 ปักษ์หลัง

1. ผู้ประกอบการเพื่อสังคม ตอนจบ
      อ.โกศล ดีศีลธรรม : [Download 980 KB]
2. วิธีการตรวจสอบการบริหาร (MANAGEMENT AUDIT APPROACH)
      อ.วีระศักดิ์ พิรักษา : [Download 885 KB]
ฉบับที่ 57 ประจำวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2554 ปักษ์แรก

1. คำอวยพรปีใหม่ 2554
      TQM Best Co,Ltd. : [Download 1.05 MB]
2. การจัดซื้อ-ผู้ส่งมอบจากภายนอก
      อ.พงษ์ศักดิ์ เพียรพานิชย์ : [Download 898 KB]
3. ผู้ประกอบการเพื่อสังคม ตอนแรก
      อ.โกศล ดีศีลธรรม : [Download 884 KB]
ฉบับที่ 56 ประจำวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2553 ปักษ์หลัง

1. องค์กรทำความดีเพื่อสังคม
      อ.โกศล ดีศีลธรรม : [Download 1.47 MB]
2. ความล้มเหลวของ 5ส ในองค์กรของไทย
      อ.พนพ เกษามา : [Download 1.10 MB]
ฉบับที่ 55 ประจำวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2553 ปักษ์แรก

1. การศึกษาและการฝึกอบรม
      อ.พงษ์ศักดิ์ เพียรพานิชย์ : [Download 1.00 MB]
2. ผลิตภาพกระบวนการให้บริการ
      อ.โกศล ดีศีลธรรม : [Download 1.30 MB]
3. เป็น "หัวหน้า" ใครว่าง่าย Part III [ต่อ]
      ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล : [Download 1.01 MB]
ฉบับที่ 54 ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 ปักษ์หลัง

1. แนวคิดลีนเพื่อจัดส่งสินค้า [ตอนจบ]
      อ.โกศล ดีศีลธรรม : [Download 1.14 MB]
2. เพิ่มประสิทธิภาพของงานอุตสาหกรรมด้วย TPM [ตอนที่ 2]
      อ.บูรณะศักดิ์ มาดหมาย : [Download 996 KB]
ฉบับที่ 53 ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 ปักษ์แรก

1. แนวคิดลีนเพื่อจัดส่งสินค้า [ตอนแรก]
      อ.โกศล ดีศีลธรรม : [Download 966 KB]
2. เพิ่มประสิทธิภาพของงานอุตสาหกรรมด้วย TPM [ตอนที่ 1]
      อ.บูรณะศักดิ์ มาดหมาย : [Download 1.44 MB]
ฉบับที่ 52 ประจำวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2553 ปักษ์หลัง

1. ประสิทธิผลการบริหารสินค้าคงคลัง [ตอนจบ]
      อ.โกศล ดีศีลธรรม : [Download 1.15 MB]
2. สร้างความสุขใจให้ผู้มาใช้บริการสวนสนุกดรีมเวิลด์ ด้วยการลดเวลารอคอยในการซื้อบัตรผ่านประตู [ตอนจบ]
      TQM Best Practice Award # 10 : [Download 1.50 MB]
3. เป็น "หัวหน้า" ใครว่าง่าย Part III [ต่อ]
      ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล : [Download 819 KM]
ฉบับที่ 51 ประจำวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2553 ปักษ์แรก

1. ประสิทธิผลการบริหารสินค้าคงคลัง [ตอนแรก]
      อ.โกศล ดีศีลธรรม : [Download 1.12 MB]
2. สร้างความสุขใจให้ผู้มาใช้บริการสวนสนุกดรีมเวิลด์ ด้วยการลดเวลารอคอยในการซื้อบัตรผ่านประตู [ตอนแรก]
      TQM Best Practice Award # 10 : [Download 1.62 MB]
3. เป็น "หัวหน้า" ใครว่าง่าย Part III [ตอนแรก]
      ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล : [Download 830 KB]
ฉบับที่ 50 ประจำวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2553 ปักษ์หลัง

1. เครื่องมือวัดผลสำหรับผู้ประกอบการ
      อ.โกศล ดีศีลธรรม : [Download 0.98 MB]
2. การพัฒนาศักยภาพองค์กรยุคใหม่ ด้วยการประเมินองค์กรด้วยตนเอง (Organization Self-Assessment)
      อ.บูรณะศักดิ์ มาดหมาย : [Download 1.39 MB]
ฉบับที่ 49 ประจำวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2553 ปักษ์แรก

1. มาตรวัดผลิตภาพสายการผลิตลีน
      อ.โกศล ดีศีลธรรม : [Download 1.10 MB]
2. การปรับปรุงการให้บริการเครื่องเล่น Sky Coaster [ตอนจบ]
      TQM Best Practice Award # 10 : [Download 1.39 MB]
3. เป็น "หัวหน้า" ใครว่าง่าย Part II
      ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล : [Download 903 KB]
ฉบับที่ 48 ประจำวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2553 ปักษ์หลัง

1. การจัดการห่วงโซ่อุปทาน ในระบบการผลิตยุคใหม่ [ตอนที่ 2]
      อ.บูรณะศักดิ์ มาดหมาย : [Download 1.25 MB]
2. การปรับปรุงการให้บริการเครื่องเล่น Sky Coaster [ตอนแรก]
      TQM Best Practice Award # 10 : [Download 1.14 MB]
3. เป็น "หัวหน้า" ใครว่าง่าย Part II
      ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล : [Download 1.03 MB]
ฉบับที่ 47 ประจำวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2553 ปักษ์แรก

1. การจัดการห่วงโซ่อุปทาน ในระบบการผลิตยุคใหม่
      อ.บูรณะศักดิ์ มาดหมาย : [Download 1.03 MB]
2. การใช้ KAMBAN ในการบริหารการไหลเวียนของสินค้าในร้านขายของที่ระลึก [ตอนจบ]
      TQM Best Practice Award # 10 : [Download 1.09 MB]
3. เป็น "หัวหน้า" ใครว่าง่าย Part II
      ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล : [Download 875 KB]
ฉบับที่ 46 ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2553 ปักษ์หลัง

1. การสร้างศักยภาพบุคลากรในองค์กรคุณภาพ [ตอนจบ]
      อ.โกศล ดีศีลธรรม : [Download 1.08 MB]
2. การใช้ KAMBAN ในการบริหารการไหลเวียนของสินค้าในร้านขายของที่ระลึก [ตอนแรก]
      TQM Best Practice Award # 10 : [Download 1.28 MB]
3. เป็น "หัวหน้า" ใครว่าง่าย Part II
      ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล : [Download 893 KB]
ฉบับที่ 45 ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2553 ปักษ์แรก

1. ภาระหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงในการส่งเสริม TQM ในองค์กร ตอนที่ 5
      ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล : [Download 1.45 MB]
2. การสร้างศักยภาพบุคลากรในองค์กรคุณภาพ (ตอนแรก)
      อ.โกศล ดีศีลธรรม : [Download 1.11 MB]
3. เป็น "หัวหน้า" ใครว่าง่าย Part II
      ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล : [Download 1.05 MB]
ฉบับที่ 44 ประจำวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2553 ปักษ์หลัง

1. ภาระหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงในการส่งเสริม TQM ในองค์กร ตอนที่ 4
      ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล : [Download 1.28 MB]
2. การเชิญชวนลูกค้าเล่นเกมให้เหมาะสมกับคุณลักษณะของลูกค้า (ตอนจบ)
      TQM Best Practice Award # 10 : [Download 1.42 MB]
3. เป็น "หัวหน้า" ใครว่าง่าย Part I [ต่อ]
      ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล : [Download 858 KM]
ฉบับที่ 43 ประจำวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2553 ปักษ์แรก

1. กระบวนทัศน์แปรนโยบายสู่แผนปฏิบัติ ตอนจบ
      อ.โกศล ดีศีลธรรม : [Download 1.02 MB]
2. การเชิญชวนลูกค้าเล่นเกมให้เหมาะสมกับคุณลักษณะของลูกค้า
      TQM Best Practice Award # 10 : [Download 1.06 MB]
3. เป็น "หัวหน้า" ใครว่าง่าย Part I [ต่อ]
      ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล : [Download 869 KB]
ฉบับที่ 42 ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2553 ปักษ์หลัง

1. การเดินทาง ของ มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย
      ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล : [Download 875 KB]
2. การบริหารการจัดส่งด้วย Visual Control
      TQM Best Practice Award # 10 : [Download 1.16 MB]
3. เป็น "หัวหน้า" ใครว่าง่าย Part I
      ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล : [Download 849 KB]
ฉบับที่ 41 ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2553 ปักษ์แรก

1. กระบวนทัศน์แปรนโยบายสู่แผนปฏิบัติ ตอนแรก
      อ.โกศล ดีศีลธรรม : [Download 911 KB]
2. การประยุกต์ใช้หลักการของ TPS และ e-Kamban
      TQM Best Practice Award # 10 : [Download 949 KB]
3. จะทำงานอย่างมีความสุขได้อย่างไร...ภายใต้แรงกดดัน
      Internet : [Download 864 KB]
ฉบับที่ 40 ประจำวันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2553 ปักษ์หลัง

1. ปัจจัยผลิตภาพเพื่อการแข่งขันยุคใหม่ ตอนจบ
      อ.โกศล ดีศีลธรรม : [Download 1.16 MB]
2. สร้างประสิทธิภาพในระบบสายการผลิตด้วย Just In Time ตอนที่ 2
      อ.บูรณะศักดิ์ มาดหมาย : [Download 1.66 MB]
3. เกร็ดความรู้: แนวทางในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ และมีคุณค่า
      TQM Best Co,Ltd. : [Download 1.06 MB]
ฉบับที่ 39 ประจำวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2553 ปักษ์แรก

1. สร้างประสิทธิภาพในระบบสายการผลิตด้วย Just In Time ตอนที่ 1
      อ.บูรณะศักดิ์ มาดหมาย : [Download 1.33 MB]
2. ปัจจัยผลิตภาพเพื่อการแข่งขันยุคใหม่ ตอนที่ 1
      อ.โกศล ดีศีลธรรม : [Download 1.09 MB]
3. เกร็ดความรู้: เทศกาลสงกรานต์
      TQM Best Co,Ltd. : [Download 1.67 MB]
ฉบับที่ 38 ประจำวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2553 ปักษ์หลัง

1. ภาระหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงในการส่งเสริม TQM ในองค์กร ตอนที่ 3
      ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล : [Download 1.18 MB]
2. ปัจจัยตัดสินใจผลิตหรือจัดซื้อ ตอนจบ
      อ.โกศล ดีศีลธรรม : [Download 974 KB]
3. คุณสมบัติที่ดีของหัวหน้า
      Internet : [Download 811 KB]
ฉบับที่ 37 ประจำวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2553 ปักษ์แรก

1. บทสัมภาษณ์ คุณแสงรุ้ง นิติภาวะชน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซาท์เทิร์น สตีล จำกัด(มหาชน)
      TQM Best Co,Ltd. : [Download 1.47 MB]
2. ปัจจัยตัดสินใจผลิตหรือสั่งซื้อ ตอนที่ 1
      อ.โกศล ดีศีลธรรม : [Download 0.9 MB]
3. เกร็ดความรู้ "กลวิธีการแก้ปัญหาความไม่เข้าใจ"
      Internet : [Download 1.03 MB]
ฉบับที่ 36 ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 ปักษ์หลัง

1. ภาระหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงในการส่งเสริม TQM ในองค์กร ตอนที่ 2
      ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล : [Download 1.31 MB]
2. ปัญหาการวางแผนการผลิตในธุรกิจ SMEs ตอนจบ
      อ.โกศล ดีศีลธรรม : [Download 1.14 MB]
3. Review งาน TQM Best Practice Award#10
      TQM Best Co,Ltd. : [Download 4.21 MB]
ฉบับที่ 35 ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 ปักษ์แรก

1. ภาระหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงในการส่งเสริม TQM ในองค์กร
      ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล : [Download 1.63 MB]
2. ปัญหาการวางแผนการผลิตในธุรกิจ SMEs ตอนที่ 1
      อ.โกศล ดีศีลธรรม : [Download 1.11 MB]
3. 15 สูตรลดความเครียด
      Internet : [Download 1.08 MB]
ฉบับที่ 34 ประจำวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2553 ปักษ์หลัง

1. การวางแผนกำลังการผลิต (ตอนที่ 2)
      อ.โกศล ดีศีลธรรม : [Download 1.34 MB]
2. BALANCE SCORECARD การบริหารกลยุทธ์ขององค์การแบบสมดุล ตอนที่ 3 (ตอนจบ)
      อ.บูรณะศักดิ์ มาดหมาย : [Download 1.15 MB]
3. วิธีผ่าแตงโมโดยไม่มีเมล็ด, ทำอย่างไร? ถึงจะสนุกกับงานที่คุณ'ไม่ชอบ'เอาเสียเลย
      Internet : [Download 1.20 MB]
ฉบับที่ 33 ประจำวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2553 ปักษ์แรก

1. การวางแผนกำลังการผลิต ตอนที่ 1
      อ.โกศล ดีศีลธรรม : [Download 1.23 MB]
2. BALANCE SCORECARD การบริหารกลยุทธ์ขององค์การแบบสมดุล ตอนที่ 3-1
      อ.บูรณะศักดิ์ มาดหมาย : [Download 1.28 MB]
3. ส.ค.ส พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2553
      หนังสือพิมพ์มติชน : [Download 454 KB]
ฉบับที่ 32 ประจำวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2552 ปักษ์หลัง

1. การตรวจวินิจฉัย QC Story โดยผู้บริหารระดับสูง ตอนที่ 5
      ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล : [Download 1.03 MB]
2. CSR WORLD
      ฉบับพิเศษ กรุงเทพธุรกิจ : [Download 1.05 MB]
3. ประชาสัมพันธ์ งาน TQM Best Practice Awards ครั้งที่ 10
      TQM Best Co,Ltd. : [Download 1.75 MB]
ฉบับที่ 31 ประจำวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2552 ปักษ์แรก

1. ระบบวางแผนสำหรับผู้บริหาร ตอนจบ
      อ.โกศล ดีศีลธรรม : [Download 1.41 MB]
2. บทบาทของการจัดการควารู้โรงไฟฟ้าแม่เมาะกับการพัฒนาองค์การเพื่อความเป็นเลิศ ตอนจบ
      โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง : [Download 1.47 MB]
ฉบับที่ 30 ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 ปักษ์หลัง

1. การตรวจวินิจฉัย QC Story โดยผู้บริหารระดับสูง ตอนที่ 4
      ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล : [Download 864 KB]
2. ระบบป้องกันของเสียภาคการผลิต
      อ.โกศล ดีศีลธรรม : [Download 990 KB]
ฉบับที่ 29 ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 ปักษ์แรก

1. ระบบวางแผนการผลิตสำหรับผู้บริหาร
      อ.โกศล ดีศีลธรรม : [Download 1.25 MB]
2. บทบาทของการจัดการควารู้โรงไฟฟ้าแม่เมาะกับการพัฒนาองค์การเพื่อความเป็นเลิศ ตอนที่ 1
      โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง : [Download 2.06 MB]
ฉบับที่ 28 ประจำวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2552 ปักษ์หลัง

1. การตรวจวินิจฉัย QC Story โดยผู้บริหารระดับสูง ตอนที่ 3
      ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล : [Download 852 KB]
2. การสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าที่มาเที่ยว สวนสนุก Dream World ตอนที่ 2
      บริษัท อะมิวส์เม้นท์ ครีเอชั่น จำกัด : [Download 8.29 MB]
ฉบับที่ 27 ประจำวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2552 ปักษ์แรก

1. การวิเคราะห์ผลิตภาพกระบวนการ
      อ.โกศล ดีศีลธรรม : [Download 1.26 MB]
2. การสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าที่มาเที่ยว สวนสนุก Dream World ตอนที่ 1
      บริษัท อะมิวส์เม้นท์ ครีเอชั่น จำกัด : [Download 2.03 MB]
ฉบับที่ 26 ประจำวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2552 ปักษ์หลัง

1. การตรวจวินิจฉัย QC Story โดยผู้บริหารระดับสูง ตอนที่ 2
      ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล : [Download 983 KB]
2. นวัตกรรมการสร้างแรงจูงใจและความเชื่อมั่นของบุคลากร ตอนจบ
      บริษัท แพนเอเซียอุตสาหกรรม จำกัด : [Download 991 KB]
ฉบับที่ 25 ประจำวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2552 ปักษ์แรก

1. ปัจจัยความสำเร็จตามวิถีโตโยต้า ตอนจบ
      อ.โกศล ดีศีลธรรม : [Download 854 KB]
2. นวัตกรรมการสร้างแรงจูงใจและความเชื่อมั่นของบุคลากร ตอนที่ 2
      บริษัท แพนเอเซียอุตสาหกรรม จำกัด : [Download 1.57 MB]
ฉบับที่ 24 ประจำวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2552 ปักษ์หลัง

1. ปัจจัยความสำเร็จตามวิถีโตโยต้า ตอนที่ 1
      อ.โกศล ดีศีลธรรม : [Download 1.10 MB]
2. นวัตกรรมการสร้างแรงจูงใจและความเชื่อมั่นของบุคลากร ตอนที่ 1
      บริษัท แพนเอเซียอุตสาหกรรม จำกัด : [Download 980 KB]
ฉบับที่ 23 ประจำวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2552 ปักษ์แรก

1. การตรวจวินิจฉัย QC Story โดยผู้บริหารระดับสูง
      ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล : [Download 1.35 MB]
2. การวิเคราะห์ปัญหาด้วยกฎพาเรโต้
      อ.โกศล ดีศีลธรรม : [Download 1.17 MB]
ฉบับที่ 22 ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2552 ปักษ์หลัง

1. BALANCE SCORECARD การบริหารกลยุทธ์ขององค์การแบบสมดุล ตอนที่ 4
      อ.บูรณะศักดิ์ มาดหมาย : [Download 1.38 MB]
2. พัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้วยเอกลักษณ์องค์กร
      อ.โกศล ดีศีลธรรม : [Download 357 KB]
3. มุมแบ่งปันความรู้จากอินเตอร์เน็ต : เทศกาลบุญ...จูงลูกเข้าวัด
      Internet : [Download 328 KB]
ฉบับที่ 21 ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2552 ปักษ์แรก

1. ความหมายของคุณค่า คุณภาพ มาตรฐาน กับอนาคตของธุรกิจ
      ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล : [Download 1.47 MB]
2. BALANCE SCORECARD การบริหารกลยุทธ์ขององค์การแบบสมดุล ตอนที่ 3
      อ.บูรณะศักดิ์ มาดหมาย : [Download 1.03 MB]
3. Forward From E-mail : "บทสนทนากับพระเจ้า"
      Internet : [Download 110 KB]
ฉบับที่ 20 ประจำวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2552 ปักษ์หลัง

1. วิถีไคเซ็นสำหรับ องค์กรลีน
      อ.โกศล ดีศีลธรรม : [Download 1.88 MB]
2. ข่าวประชาสัมพันธ์ งาน TQM Symposium 10th.
      TQM Best Co,Ltd. : [Download 1.88 MB]
ฉบับที่ 19 ประจำวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2552 ปักษ์แรก

1. การบริหารโรงงานด้วยหลักการมองเห็น
      อ.โกศล ดีศีลธรรม : [Download 1.6 MB]
2. ข่าวประชาสัมพันธ์ งาน TQM Symposium 10th.
      TQM Best Co,Ltd. : [Download 1.88 MB]
ฉบับที่ 18 ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2552 ปักษ์หลัง

1. TOYOTA PRODUCTION SYSTEM SERIES ของเสียเป็นศูนย์ ด้วย POKA YOKE ตอนที่ 3 (จบ)
      ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล : [Download 1.03 MB]
2. การบริหารคุณค่าทั่วทั้งองค์กร บริษัทกับอุดมการณ์อันแน่วแน่
      ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล : [Download 806 KB]
ฉบับที่ 17 ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2552 ปักษ์แรก

1. TOYOTA PRODUCTION SYSTEM SERIES ของเสียเป็นศูนย์ ด้วย POKA YOKE ตอนที่ 2
      ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล : [Download 1.10 MB]
2. Balance Scorecard การบริหารกลยุทธ์ขององค์การแบบสมดุล ตอนที่ 2
      อ.บูรณะศักดิ์ มาดหมาย : [Download 466 KB]
ฉบับที่ 16 ประจำวันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2552 ปักษ์หลัง

1. การสร้างผลิตภาพงานบำรุงรักษาด้วยกิจกรรม 5ส. ตอนที่ 2 (จบ)
      อ.โกศล ดีศีลธรรม : [Download 787 KB]
2. Balance Scorecard การบริหารกลยุทธ์ขององค์การแบบสมดุล ตอนที่ 1
      อ.บูรณะศักดิ์ มาดหมาย : [Download 1.23 MB]
ฉบับที่ 15 ประจำวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2552 ปักษ์แรก

1. TOYOTA PRODUCTION SYSTEM SERIES ของเสียเป็นศูนย์ ด้วย POKA YOKE ตอนที่ 1
      ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล : [Download 1.17 MB]
2. การสร้างผลิตภาพงานบำรุงรักษาด้วยกิจกรรม 5ส. ตอนที่ 1
      อ.โกศล ดีศีลธรรม : [Download 384 KB]
3. ของฝากจาก internet
      TQM Best Co,Ltd. : [Download 114 KB]
ฉบับที่ 14 ประจำวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2552 ปักษ์หลัง

1. คู่มือ TQM การบริหารตามนโยบาย
      อ.พงษ์ศักดิ์ เพียรพานิชย์ : [Download 757 KB]
2. การจัดการความรู้ ( Knowledge Management : KM )
      อ.สุพัตรา ปราณี : [Download 342 KB]
ฉบับที่ 13 ประจำวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2552 ปักษ์แรก

1. แนวทาง การกำหนดกลยุทธ์และวางแผนพัฒนาองค์กร ตอนที่ 2 (จบ)
      อ.บูรณะศักดิ์ มาดหมาย : [Download 1.03 MB]
2. รายงานการจัดงาน TQM Best Practice Award ครั้งที่ 9
      TQM Best Co,Ltd. : [Download 388 KB]
ฉบับที่ 12 ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552 ปักษ์หลัง

1. คัมบัง ขจัดความสูญเปล่าและเพิ่มกำไรได้อย่างไร
      ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล : [Download 830 KB]
2. แนวทาง การกำหนดกลยุทธ์และวางแผนพัฒนาองค์กร ตอนที่ 1
      อ.บูรณะศักดิ์ มาดหมาย : [Download 411 KB]
ฉบับที่ 11 ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552 ปักษ์แรก

1. บทสัมภาษณ์ คุณชาญกิจ เจียรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด
      คุณชาญกิจ เจียรพันธุ์ : [Download 782 KB]
2. TQM Best Practices เส้นทางนี้มีธรรมะ ตอนที่ 3 (จบ)
      ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล : [Download 415 KB]
ฉบับที่ 10 ประจำวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2552 ปักษ์หลัง

1. TQM Best Practices เส้นทางนี้มีธรรมะ ตอนที่ 2
      ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล : [Download 925 KB]
2. การจัดทำมาตราฐานปฏิบัติงาน ตอนที่ 2 (จบ)
      อ.โกศล ดีศีลธรรม : [Download 847 KB]
ฉบับที่ 9 ประจำวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2552 ปักษ์แรก

1. TQM Best Practices เส้นทางนี้มีธรรมะ ตอนที่ 1
      ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล : [Download 1.03 MB]
2. การจัดทำมาตราฐานปฏิบัติงาน ตอนที่ 1
      อ.โกศล ดีศีลธรรม : [Download 715 KB]
3. ข่าวประชาสัมพันธ์ งานเพื่อนร่วมทาง#9
      TQM Best Co,Ltd. : [Download 189 KB]
ฉบับที่ 8 ประจำวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2551 ปักษ์หลัง

1. QCC เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร
      อ.พนพ เกษามา : [Download 784 KB]
2. ข่าวประชาสัมพันธ์
      TQM Best Co,Ltd. : [Download 619 KB]
ฉบับที่ 7 ประจำวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2551 ปักษ์แรก

1. ความมุ่งมั่นสร้างสรรค์ บนหนทางแห่งTQM สู่ความบันเทิงระดับโลก
      คุณพัณณิน กิติพราภรณ์ : [Download 1.63 MB]
2. มุมแบ่งปันความรู้จากอินเตอร์เน็ต
      Internet : [Download 373 KB]
ฉบับที่ 6 ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 ปักษ์หลัง

1. การบริหารจัดการความรู้ 11 ตอนที่ 2
      อ.บูรณะศักดิ์ มาดหมาย : [Download 968 KB]
2. ข่าวประชาสัมพันธ์
      TQM Best Co,Ltd. : [Download 241KB]
ฉบับที่ 5 ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 ปักษ์แรก

1. การบริหารจัดการความรู้ 11 ตอนที่ 1
      อ.บูรณะศักดิ์ มาดหมาย : [Download 1.07 MB]
2. ข่าวประชาสัมพันธ์
      TQM Best Co,Ltd. : [Download 152 KB]
ฉบับที่ 4 ประจำวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2551 ปักษ์หลัง

1. ระบบบริหารคุณภาพ แนวทางเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ตอนที่ 2 (จบ)
      อ.พงษ์ศักดิ์ เพียรพานิชย์ : [Download 1.35 MB]
ฉบับที่ 3 ประจำวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2551 ปักษ์แรก

1. ระบบบริหารคุณภาพ แนวทางเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ตอนที่ 1
      อ.พงษ์ศักดิ์ เพียรพานิชย์ : [Download 731 KB]
ฉบับที่ 2 ประจำวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2551 ปักษ์หลัง

1. ชีวิตมันส์ๆ เสียงดนตรี+ระเบิด
      ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล : [Download 1.7 MB]
2. ลดต้นทุนด้วยยุทธการขจัดความสูญเปล่า
      ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล : [Download 990 KB]
3. เกร็ดความรู้
      Internet : [Download 416 KB]
ฉบับที่ 1 ประจำวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2551 ปักษ์แรก

1. การปรับเรียบสายการผลิตตามแนวคิดลีน
      ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล : [Download 2.6 MB]
 
Copyright (c) 2003 All Rights Reserved.
TQM Best Co.,Ltd. 36 soi sukhumvit 34 Klongtun Klongtoey Bangkok 10110
Tel. 0-2260-3710-3, Fax. 0-2260-3714, More Suggestion: info@tqmbest.com