สวัสดี คุณ บุคคลทั่วไป (กรุณา Login เพื่อสิทธิระโยชน์ที่มากกว่า)
TELE EDUCATION MENU
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ บริษัท ทีคิวเอ็มเบสท์ จำกัด
  สรุปข่าวสำหรับหนังสือพิมพ์
  บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ
  พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง
  โปรแกรมงานเปิดตัวโครงการ
การเทียบโอนผลการฝึกอบรมเป็นหน่วยกิต
  กระบวนการเทียบโอนผลการฝึกอบรม
  ขั้นตอนการเทียบโอนผลการฝึกอบรม
  ตารางเทียบโอนผลการฝึกอบรม
  ดูตัวอย่างการเทียบโอนผลการฝึกอบรม
  ระเบียบการเทียบโอนผลการฝึกอบรมและการยกเว้นรายวิชา
หลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการคุณภาพ ของ SSRU
การเรียนปริญญาโท สาขาการจัดการคุณภาพ ของ SSRU ในสถานประกอบการของผู้เรียน
การเรียนปริญญาโท สาขาการจัดการคุณภาพ ของ SSRU ผ่าน tqmbest.com
  กระบวนการจัดการเรียนการสอนทางไกล
  การจัดทำแผนการสอนของแต่ละชุดวิชา

สรุปข่าวสำหรับหนังสือพิมพ์
เรื่อง
พิธีลงนามในข้อตกลงและเปิดตัวโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ บริษัท ทีคิวเอ็ม เบสท์ จำกัด
ในการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ผ่านอินเตอร์เน็ทและในสถานประกอบการของผู้เรียน และ การเทียบโอนผลการฝึกอบรมเป็นหน่วยกิต
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ปริญญาโท) สาขาการจัดการคุณภาพ

          เมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม 2551 เวลา 09.00 น. ฯพณฯ กร ทัพพะรังสีในฐานะประธานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้เป็นประธาน
ในพิธีลงนามในข้อตกลงว่าด้วย   ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช
อธิการบดี และ บริษัท ทีคิวเอ็ม เบสท์ จำกัด โดย ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล กรรมการผู้จัดการ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
          โดยมหาวิทยาลัยและบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารธุรกิจและการจัดการคุณภาพของ ผู้ประกอบการ
ผู้บริหาร และ พนักงาน ในวิสาหกิจของเอกชนและของรัฐ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทวีความสำคัญยิ่งขึ้น ในการเพิ่มพูนความสามารถแข่งขันการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ และ การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย อย่างยั่งยืน ภายใต้สภาพแวดล้อมของสังคมโลกในอนาคต
          มหาวิทยาลัยและบริษัท   จึงได้ทำบันทึกข้อตกลงที่จะร่วมมือกันในการจัดการศึกษา   หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ปริญญาโท)
สาขาการจัดการคุณภาพ และ หลักสูตรปริญญาบัณฑิต (ปริญญาตรี) สาขาการบริหารธุรกิจ ให้แก่ ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร และ พนักงานในวิสาหกิจ
ของเอกชนและของรัฐ โดยผ่านการดำเนินงาน ต่อไปนี้

 1. เทียบโอนผลการฝึกอบรมสาขาการจัดการคุณภาพ ที่บริษัทได้จัดฝึกอบรมให้แก่ผู้เรียน เป็นหน่วยกิตในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฎ
  สวนสุนันทา
 2. จัดการเรียนการสอนในสถานประกอบการของผู้เรียน
 3. จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ท โดยใช้ทรัพยากรองค์ความรู้ด้านการจัดการคุณภาพ ที่อยู่ในเว็บไซท์ของ บริษัท ทีคิวเอ็ม เบสท์ จำกัด

            โดยที่ บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำฐานข้อมูลการเทียบโอนผลการฝึกอบรมรายวิชา ประมวลสาระสำคัญและกรณีศึกษาของแต่ละ
รายวิชาจัดทำสื่อการสอนบรรจุในเว็บไซท์ของบริษัทเพื่อส่งมอบความรู้ให้แก่ผู้เรียน ตลอดจนปรับปรุงให้มีเนื้อหาและวิธีการนำเสนอที่ทันสมัย
มหาวิทยาลัยและบริษัทจะร่วมมือกันในการจัดการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชาทั้งในสถานประกอบการของผู้เรียนและการจัดการเรียนการสอน
ทางไกลมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้รับผิดชอบในการอนุมัติหน่วยกิตและปริญญาบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาและเพื่อให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษา
ตามบันทึกข้อตกลงนี้เกิดสัมฤทธิ์ผล มหาวิทยาลัยและบริษัทจะดำเนินการจัดตั้ง “คณะกรรมการบริหารโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ บริษัททีคิวเอ็มเบสท์จำกัด” ให้มีหน้าที่

 1. กำหนด กระบวนการและระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการเทียบโอนผลการฝึกอบรมและผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง กระบวนการและระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนในสถานประกอบการของผู้เรียน และ กระบวนการและระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกล
 2. กำหนด อัตราค่าใช้จ่ายในการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าหน่วยกิต และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 3. กำหนด คณาจารย์ อัตราค่าตอบแทนคณาจารย์ และ ค่าตอบแทนผู้เกี่ยวข้องฝ่ายต่างๆ
 4. เปิดรับนักศึกษา และ เทียบโอนผลการฝึกอบรมของนักศึกษา เป็นหน่วยกิตในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
 5. ดำเนินการจัดการเรียนการสอน รวมทั้ง ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ตามขอบเขตความร่วมมือในการจัดการศึกษา ที่ระบุในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้

และกำหนดให้การดำเนินการตามหน้าที่ของคณะกรรมการฯทั้ง 5 ประการดังที่กล่าวข้างต้น คำนึงถึงความสอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติของมหาวิทยาลัยและบริษัท
โครงการนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร และ พนักงาน ในวิสาหกิจของเอกชนและของรัฐ ในหลายๆด้าน อาทิ

 1. สามารถนำผลการฝึกอบรม ประสบการณ์ และ ความรู้ ของตนเองมาเทียบโอนเป็นหน่วยกิตของรายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาเรียนเนื้อหาวิชาที่ซ้ำซ้อนกับที่เคยผ่านการฝึกอบรมและมีประสบการณ์และความรอบรู้ดีอยู่แล้ว ทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการศึกษาด้วย
 2. เนื่องจากเป็นการจัดการเรียนการสอนในสถานประกอบการของผู้เรียน และ จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ท ทำให้ผู้เรียนที่อยู่ห่างไกล ได้รับความสะดวก ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาเรียนถึงที่มหาวิทยาลัย
 3. ในการจัดการเรียนการสอนภายใต้โครงการนี้ เน้นให้ผู้เรียนต้องประยุกต์ใช้ความรู้เข้ากับงานของตนเองให้ได้ โดยสรุปในรูปของรายงานผลการเรียน ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์ในการนำความรู้ไปพัฒนางานของผู้เรียนได้อย่างแท้จริง

โครงการนี้ ยังมีประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ตรงที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียนได้ โดยไม่ถูกจำกัดจากจำนวนห้องเรียนและทรัพยากรการเรียน ทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนต่อหัวของนักศึกษาได้อย่างมากอีกด้วย

ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 ระหว่างเวลา 13:30 น. ถึงเวลา 16:30 น. ณ โรงแรม Century Park Hotel ถ.ราชปรารภ แขวงดินแดง เขตดินแดง จะมีพิธีแถลงข่าวเปิดตัว “โครงการจัดการเรียนการสอนในสถานประกอบการของผู้เรียน และ จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ท และการเทียบโอนผลการฝึกอบรม หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ปริญญาโท) สาขาการจัดการคุณภาพ และ หลักสูตรปริญญาบัณฑิต (ปริญญาตรี) สาขาการบริหารธุรกิจ ภายใต้ความร่วมมือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ บริษัท ทีคิวเอ็ม เบสท์ จำกัด” รวมทั้งการอธิบายรายละเอียดของโครงการ โดยมีกำหนดการดังนี้


โปรแกรมงานเปิดตัวโครงการฯ 29 กพ.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวข้อ

H:M

นาที

ผู้นำเสนอ

๑) นำเสนอโครงการความร่วมมือ

 

 

 

 

1. การเทียบโอนหน่วยกิต (ดู "แนะนำโครงการ-เทียบโอน.PPT")

13:30

20

ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล

 

2. หลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการคุณภาพ

13:50

20

รศ.ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช

 

3. ระเบียบการเทียบโอนผลการฝึกอบรมฯ และ ระเบียบการเปิดรับ "รุ่นเทียบโอน-เรียนในบริษัท"

14:10

20

รศ.ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช

๒) พิธีลงนามใน "บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ"
ต่อหน้าสักขีพยานที่มาร่วมงาน

14:30

15

รศ.ดร.ช่วงโชติ
ดร.วีรพจน์

 

พักทานเครื่องดื่มและอาหารว่าง

14:45

15

 

๓) การนำเสนอ เรื่อง

 

 

 

 

"ฐานความรู้เกี่ยวกับ TQM และ Management Best Practices"
"การเรียนปริญญาโทสาขา TQM ผ่าน Internet"

15:00

30

ดร.วีรพจน์

๔) การนำเสนอ แบบอย่างที่ดีเยี่ยม เรื่อง

15:30

60

 

 

"กระบวนการเรียนรู้ความต้องการของลูกค้า"

 

 

บริษัท S.K.Polymer จำกัด

 

จบงาน

16:30

 

 

คาดว่าจะมีผู้มาร่วมงานในวันและเวลาดังกล่าวประมาณ 200 คน