สวัสดี คุณ บุคคลทั่วไป (กรุณา Login เพื่อสิทธิระโยชน์ที่มากกว่า)
TQMSoft - อัตราค่าบริการ
  ราคาและค่าบริการ
1. ซอฟท์แวร์ชุดมาตรฐาน
 
โปรแกรม ราคาผันแปรตามจำนวนพนักงานในบริษัทของผู้ซื้อ
50 ถึง 200 คน 200 ถึง 1000 คน 1000 คนขึ้นไป
KALM (Client-Server, ไม่จำกัดจำนวน Users) 42,800 107,000 214,000
CMI (Web Application, ไม่จำกัดจำนวน Users) 107,000 214,000 321,000
M5RP (Web Application, ไม่จำกัดจำนวน Users) 214,000 428,000 856,000
CCS  (อยู่ระหว่างการพัฒนา)
VCM  (อยู่ระหว่างการพัฒนา)
VDM  (อยู่ระหว่างการพัฒนา)
  หมายเหตุ
  1) ราคาข้างต้นรวมบริการติดตั้งจุดแรกและฝึกอบรมการใช้งาน 1 วัน
  2) ค่าบริการติดตั้งจุดที่สองเป็นต้นไป จุดละ 1,070 บาท
  3) ระยะเวลาในการติดตั้ง ประมาณ 1-3 วัน
 
2. ออกแบบและพัฒนาตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย
 
  ค่าบริการ (บาท/M-D) จำนวน Man-Day รวม (บาท)
ระยะที่ 1 : ศึกษาความต้องการของระบบงาน
  บรรยายแนวคิดและกระบวนการตัวอย่าง 21,400 1 21,400
  ออกแบบกระบวนการและศึกษาความต้องการของระบบงาน 12,840 6 77,040
ระยะที่ 2 : ออกแบบหน้าจอทำงานและโครงสร้างฐานข้อมูล
  ออกแบบหน้าจอทำงานและโครงสร้างฐานข้อมูล 12,840 6 77,040
  นำเสนอการทำงานของโปรแกรมต้นแบบ 12,840 2 25,680
  ปรับแต่งหน้าจอทำงานตามที่ลูกค้าต้องการ 12,840 4 51,360
ระยะที่ 3 : พัฒนาและติดตั้งซอฟท์แวร์
  เขียน source code 5,350 30 160,500
  ติดตั้ง Web Server และ Software 5,350 10 53,500
รวม 59 466,520
  หมายเหตุ
  1) ระยะเวลาดำเนินโครงการประมาณ 3-6 เดือน
  2) ชำระค่าบริการเป็นงวดๆ ตามความคืบหน้าของงาน
 
3. ค่าบริการหลังการขาย (หลังจากส่งมอบงานไปแล้ว 3 เดือน)
  5,350 บาท/Man-Day

Copyright (c) 2003 All Rights Reserved.
TQM Best Co.,Ltd. 36 soi sukhumvit 34 Klongtun Klongtoey Bangkok 10110
Tel. 0-2260-3710-3, Fax. 0-2260-3714, More Suggestion: info@tqmbest.com