สวัสดี คุณ บุคคลทั่วไป (กรุณา Login เพื่อสิทธิระโยชน์ที่มากกว่า)
TQMSoft - Description
คุณลักษณะย่อของ TQMSoft
ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ชื่อภาษาไทย คุณลักษณะย่อ
CMI

Customer & Market Intelligence
รายละเอียดเพิ่มเติม

ภูมิปัญญาเกี่ยวกับลูกค้าและตลาด     เป็นซอฟท์แวร์ที่ช่วยรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการ และความคาดหวังในอนาคตทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนปัจจัยตัดสินใจซื้อของลูกค้าแต่ละรายสนับสนุน พนักงานขายในการทำตารางนัดหมายเลือกกลยุทธ์การขาย ที่เหมาะสมสำหรับลูกค้าแต่ละราย และการติดตามลูกค้า อย่างมีีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสที่จะปิดการขายได้สำเร็จมากขึ้น สามารถสรุปยอดขายล่วงหน้า 1-12 เดือนเป็นรายสินค้า รายลูกค้า รายพนักงานขายทำให้บริษัทสามารถวางแผนวัตถุดิบ เครื่องจักร กำลังคนและ กระแสเงินสด ได้ดีขึ้น
M5RP Material+Machine+Man+Money+
Method Resources Planning
การวางแผนทรัพยากร 5M    เป็นซอฟท์แวร์ที่ นำข้อมูลจากระบบ CMI มาวางแผน
ความต้องการใช้ วัตถุดิบ เครื่องจักร กำลังคนต้นทุน และ
ความรู้ในการผลิต
CCS Customer's Demands &
Company's Resources
Synchronization
การซิงโครไนซ์อุปทานของลูกค้ากับ
ทรัพยากรของบริษัท
   เป็นซอฟท์แวร์ที่ ต่อยอดจากระบบ CMI และ M5RP ช่วย
ให้้ลูกค้าเข้าถึงทรัพยากรทางการผลิตของบริษัทได้โดยตรง
(หรืออาจผ่านพนักงานขายก็ได้แล้วแต่บริษัทจะกำหนด)
ตลอดเวลาที่ต้องการเพื่อออกคำสั่งซื้อติดตามความคืบหน้าใน
การผลิตและจัดส่ง ได้ด้วยตนเอง
VCM Value Creation Management การบริหารการสร้างคุณค่า    เป็นซอฟท์แวร์ที่ช่วยในการ วางแผนการผลิตออกใบสั่งผลิต
ติดตามความคืบหน้าในการผลิตผ่านหน้าจอมอนิเตอร์และประเมิน
ผลการผลิตทั้งด้าน คุณภาพ ต้นทุน และเวลาส่งมอบ
VDM Value Delivery Management การบริหารการส่งมอบคุณค่า

เป็นซอฟท์แวร์ที่ช่วยในการ วางแผนการจัดส่งออกใบสั่งงาน
รถส่งสินค้าแต่ละคัน-แต่ละเส้นทางติดตามความคืบหน้าในการ
ส่งมอบผ่านระบบ GPSและ Internet และ ประเมินผลการ
จัดส่งทั้งด้านความพึงพอใจของลูกค้า การส่งมอบตรงเวลาและ
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง

KALM Knowledge & Learning Management
รายละเอียดเพิ่มเติม
การบริหารการเรียนรู้และความรู้

เป็นซอฟท์แวร์ที่ช่วย วางแผนและเก็บประวัติการเรียนรู้ของ
พนักงานแต่ละคนวางแผนและเก็บประวัติการทำงานและการ
ปรับปรุงงานของพนักงานแต่ละคนนำเข้าและแก้ไขข้อมูล
เกี่ยวกับพนักงานวิชาความรู้-แหล่งความรู้-วิทยากรวางแผน
การจัดฝึกอบรมภายในบริษัทให้สนองตอบความต้องการ
ในการพัฒนาคนเองของพนักงานทุกคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Copyright (c) 2003 All Rights Reserved.
TQM Best Co.,Ltd. 36 soi sukhumvit 34 Klongtun Klongtoey Bangkok 10110
Tel. 0-2260-3710-3, Fax. 0-2260-3714, More Suggestion: info@tqmbest.com