การบริหารคุณค่าทั่วทั้งองค์กร:
วิถีธรรมแห่งทีคิวเอ็ม จริยธรรม มนุษยธรรม คุณธรรม ยุติธรรม (เล่ม3)
  ชื่อผู้เขียน : ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล
  ISBN : 978-974-8184-56-2
  ขนาด :5.748 x 8.268 นิ้ว
  จำนวณหน้า : 206  หน้า
  ราคาปก :300 บาท
  ราคาสมาชิก : 225 บาท
  ราคาบุคคลทั่วไป : 300 บาท
  ลักษณะพิเศษ : เข้าเล่มด้วยวิธีเย็บกี่

    "วิถีทางแห่งการปฏิบัติ ที่จะนำพาองค์กรธุรกิจไปสู่ความสำเร็จ อันยั่งยืนและคงทนตลอดชั่วกัลปาวสาน" ซึ่งเรียกว่า "ธรรมวิถีแห่งระบบบริหารคุณค่าทั่วทั้งองค์กร"มีองค์ประกอบ 4 อย่างได้แก่ (1) จริยธรรมคือ การปฏิบัติต่อผู้มีผลประโยชน์ร่วม ด้วยการไม่เอารัดเอาเปรียบ, ลักษณะของพฤติกรรมที่ผิดจริยธรรม 5 ประการ, เกณฑ์พิจารณาว่าเป็นพฤติกรรมที่ผิดจริยธรรมหรือไม่, จริยธรรมกับความไว้วางใจในความสัมพันธ์กับผู้ส่งมอบ ลูกค้า และ พนักงาน, (2) มนุษยธรรม คือ ธรรมะที่บริษัทพึงปฏิบัติต่อผู้มีผลประโยชน์ร่วมด้วยความ เมตตา กรุณา กตัญญูรู้คุณ, (3) คุณธรรม คือ คุณงามความดีที่บริษัทพึงปฏิบัติต่อผู้มีผลประโยชน์ร่วม, คุณธรรม 5 กลุ่ม ได้แก่ อินทธิบาท ๔ สังคหวัตถุ ๔ พรหมวิหาร ๔ อกุศล ๓ และ สติปัฏฐาน ๔, และ (4) ยุติธรรม คือ การปฏิบัติต่อผู้มีผลประโยชน์ร่วม ด้วยความเที่ยงธรรม ชอบธรรม ด้วยเหตุผล ไม่เอนเอียงข้างใดข้างหนึ่ง, กระบวนการและขั้นตอนบริหารธรรมวิถีแห่งทีวีเอ็มและกรณีศึกษาบริษัทที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมด้านธรรมวิถี ๕ บริษัท
Copyright (c) 2003 All Rights Reserved.
TQM Best Co.,Ltd. 36 soi sukhumvit 34 Klongtun Klongtoey Bangkok 10110
Tel. 0-2260-3710-3, Fax. 0-2260-3714, More Suggestion: info@tqmbest.com