Awards Winner
TQM Best-Practice Award Winners
 รายละเอียดงาน TQM Best -Practice Award ครั้งที่ 13
   รายละเอียดงานและใบลงทะเบียนเข้าร่วมงาน : 1.85 MB

** แจ้ง link เสียหรือไม่สามารถ download ไฟล์ได้ คลิกที่นี่
  ผู้ได้รับรางวัลประจำปี 2555 (ครั้งที่ 13)
กลุ่มบริษัท   ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด
เรื่อง   การจัดทำกลยุทธระยะ์สั้นและกลยุทธ์ระยะยาว
จุดที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม

1) วิธีการหาความต้องการของลูกค้า(VOC)ที่ได้ปรับปรุงใหม่เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนและให้ลูกค้าจัดลำดับความสำคัญ
2) วิธีการรวบรวมข้อมูลสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในด้วยการใช้กรอบของเกณฑ์ TQA
3) ปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงานที่มีคุณภาพ CBG QWP 2.1.1 การจัดทำ CO-HDM / COS
4) ปรับปรุงวิธีการกระจายเข็มมุ่ง MD ด้วยการใช้ผัง QDM ไปยัง QWP และ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

เอกสารประกอบ
โรงเรียน  อนุบาลเด่นหล้า
เรื่อง   การพาผู้ปกครองเด็กเยี่ยมชมโรงเรียน (Open House ครูจา)
จุดที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม

1) ปรับปรุงแบบฟอร์มลงทะเบียนก่อนเข้าเยี่ยมชม เพื่อจับความคาดหวังของ ผปค.ว่า อยากให้เด็กเข้า ป.๑ ร.ร.แนวไหน, เด็กอายุกี่ขวบ เป็นต้น     เพื่อนำชมได้ตรงกับความสนใจ
2) ออกแบบการนำเสนอคุณค่าของโรงเรียนให้สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ปกครองแต่ละราย
3) กำหนดครูนำเยี่ยมชมที่แน่นอน 6 คน เพื่อฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ เป็นมืออาชีพ
4) จัดทำสคริปท์คำอธิบายบอกการออกแบบคุณภาพของ ร.ร. เช่น การวางแผนจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กอัตราการดูแลของครูต่อ
    จำนวนเด็ก เป็นต้น

เอกสารประกอบ
บริษัท   สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด
เรื่อง   การส่งเสริมเกษตรกรปลูกผักกาดให้ได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้น (เชียงใหม่)
จุดที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม

1) จัดทำแผนการเพาะปลูกร่วมกับเกษตรกรเพื่อให้ได้หัวผักกาดเขียวปลีเท่าจำนวนที่ต้องการในเวลาที่ต้องการ
2) การกำหนดขนาดและน้ำหนักของหัวผักกาดเขียวปลีที่เราต้องการรับซื้อให้ชัดเจน (มีขนาดเล็กกว่าเดิม)
3) เปลี่ยนวิธีการปลูกแบบย้ายต้นกล้าเป็นแบบหยอดเมล็ดเพื่อลดค่าแรงงาน
4) ลดระยะห่างระหว่างต้นผักที่ปลูกในแปลงทำให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นจาก 11,544 หัว/ไร่ เป็น 13,520 หัว/ไร่ (เพิ่มขึ้น 1976 หัว/ไร่)
5) กำหนดวิธีการใส่ปุ๋ยให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตและมีประสิทธิผลสูงสุดในการเพิ่มผลผลิต
6) ลดปริมาณปุ๋ยที่จะต้องใช้ลงจาก 2,940 บาทต่อไร่ เป็น 1,960 บาท/ไร่
ทั้งหมดนี้จัดทำเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานปลูกนำไปแนะนำเกษตรกรให้ปฏิบัติตาม

เอกสารประกอบ
บริษัท   โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด
เรื่อง  นวัตกรรมระบบการผลิตตามแนวทางของ TPS
จุดที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม นวัตกรรมระบบการผลิตตามแนวทางของ TPS ตอนที่ 1 ลดการสูญเปล่าที่หน้างาน
 -  การปรับเปลี่ยนสายผลิตการผ่าปลาและขูดปลาจากแบบคอนเวเยอร์มาเป็นแบบ CELL เพื่อลดการสูญเปล่าของแรงงาน
 -  การประดิษฐ์ป้าย Kamban เพื่อใช้ควบคุมและลด Delay Time และปริมาณงานค้างระหว่างกระบวนการ
นวัตกรรมระบบการผลิตตามแนวทางของ TPS ตอนที่ 2 วางแผนการผลิตเกิดสมดุลตลอดสาย
 -  การวิเคราะห์ One Piece Flow (หน่วยคือหนึ่งคันรถ) เพื่อหาอัตราเร็วสมดุลของวัตถุดิบปลาที่ไหลตลอดกระบวนการ
 -  การปรับเรียบแผนการผลิตล่วงหน้า 30-60 วันเพื่อลดการสูญเปล่าจากการสำรองแรงงานส่วนเกิน
 -  การวางแผนการผลิตประจำวันที่มุ่งจัดสมดุลของอัตราเร็วการผลิตตลอดทั้งกระบวนการเพื่อลดการสูญเปล่าจากการคอยงาน
นวัตกรรมระบบการผลิตตามแนวทางของ TPS ตอนที่ 3 วางแผนกำลังคน
 -  การวางแผนกำลังคนล่วงหน้าให้พอดีกับแผนการผลิตที่ปรับเรียบเพื่อลดอัตรากำลังคน
เอกสารประกอบ
บริษัท   เอส.เค. โพลิเมอร์ จำกัด
เรื่อง  การจัดทำแผนการตัดสินใจในการปรับแผนการผลิตตามความต้องการของลูกค้าให้มีผลกระทบน้อยที่สุด
จุดที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม 1) แยกลักษณะต่างๆของการเปลี่ยนแปลงกำหนดส่งมอบของลูกค้า
2) กำหนดรายการสิ่งที่จะต้องตรวจสอบ
3) กำหนดทางเลือกต่างๆในการปรับแผนการผลิตให้เหมาะสมและมีผลกระทบน้อยที่สุด
4) นำผลการวิเคราะห์ทั้ง 3 ระดับข้างต้นมาจัดทำตารางช่วยในการตัดสินใจล่วงหน้าไว้ใช้ในกรณีที่ลูกค้าแจ้งการเปลี่ยนแปลงแผนการส่งมอบ
เอกสารประกอบ

  ผู้ได้รับรางวัลประจำปี 2554 (ครั้งที่ 12)
กลุ่มบริษัท   ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด
เรื่อง   การนำองค์กรสู่ความสำเร็จที่ไม่รู้จบด้วย TQM
จุดที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม นำองค์กรอย่างไร ให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ได้รับรางวัลด้านการบริหารจัดการมากมาย ตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมา
บริษัท   สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด
เรื่อง   การขยายฐานผู้แทนจำหน่ายปลากระป๋องเขียวอย่างมีประสิทธิผลด้วย QC Story
จุดที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม เพิ่มจำนวนร้านค้าที่เป็นผู้แทนจำหน่าย และ เพิ่มส่วนแบ่งซื้อจากเราของลูกค้าแต่ละรายโดยการนำเหตุผลต่างๆ ที่ลูกค้าซื้อสินค้าของ คู่แข่งมากำหนดเป็นลักษณะปัญหาที่จะมุ่งแก้ไข แล้วคิดค้นกลยุทธ์ต่างๆ เช่น ปรับปรุงวิธีการเสนอราคาที่จูงใจให้ลูกค้าซื้อจากเรามาก กว่าของคู่แข่งให้ร้านค้าช่วยออกแบบโปรโมชั่นที่โดนใจผู้ซื้อในแต่ละภูมิภาค วางแผนการตอบข้อสงสัยของลูกค้าไว้ ล่วงหน้า เป็นต้น
บริษัท   ชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด
เรื่อง   การเปลี่ยนสายการผลิตจาก CONVEYOR มาเป็น CELL เพิ่ม Labor Productivity และ R/M Yield อย่างก้าวกระโดด
จุดที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม   เพิ่มผลิตภาพของแรงงานในแผนกผ่าปลาและขูดปลาและ Yield ของวัตถุดิบอย่างก้าวกระโดดด้วยการเปลี่ยนการจัดสายการผลิตจาก แบบ Belt-Conveyor มาเป็นแบบ CELL ควบคู่กับการ ประดิษฐ์ป้าย KAMBAN ขึ้นมาใช้ควบคุม เวลารอวัตถุดิบในระหว่างกระบวนการ (Delay Time) และประยุกต์ใช้แนวคิด PULL SYSTEM เพื่อลด Work-In-Process
บริษัท   พีบีไพพ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
เรื่อง   การลดปริมาณคงคลังสินของค้าสำเร็จและการส่งมอบไม่ทันด้วยการนำระบบคัมบังมาใช้ในการวางแผน การผลิตและคลังสินค้า
จุดที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม ลดสินค้าไม่พอขายตามคำสั่งซื้อของลูกค้าและลดปริมาณคงคลัง-แรงงาน-ค่าใช้จ่ายในการบริหารปริมาณคงคลัง โดยประดิษฐ์ใบคัมบังสำหรับหมุนเวียนใช้ระหว่างแผนก วางแผน-ผลิต-คลัง-จัดส่ง และ ผลิตไปเติมเท่าที่ขายได้เท่านั้น
บริษัท   โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด
เรื่อง   การลดเวลานำและความสูญเปล่าในการโหลดสินค้าส่งออกด้วยการจัดระเบียบลานโหลดตามแนวคิด PULL SYSTEM
จุดที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม เปลี่ยนพื้นที่เก็บสินค้าเป็นพื้นที่เตรียมสินค้าก่อนโหลดแยกเป็นตู้ๆ ไว้ล่วงหน้าตามลำดับของแผนการส่งออกสินค้า รวมทั้งประยุกต์ใช้ ระบบ PULL SYSTEM, KAMBAN, VISUAL CONTROL ในการบริหารปฏิบัติการโหลดสินค้า ส่งออกเข้าตู้

  ผู้ได้รับรางวัลประจำปี 2553 (ครั้งที่ 11)
บริษัท   โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด
เรื่อง   การจัดซื้อวัตถุดิบหลัก
จุดที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม   1) การร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับผู้ส่งมอบในการวางแผนการจัดหาปลา
  2) การนำข้อมูลแผนการจัดหาปลาของผู้ส่งมอบมาใช้ประโยชน์ในการขายสินค้าและวางแผนผลิต
  3) สามารถคาดการณ์ปริมาณปลาและสัดส่วนของปลาแต่ละชนิดที่จะได้รับมอบในแต่ละวัน
ประสิทธิผลที่เกิดขึ้น   1) สามารถคาดการณ์ปริมาณปลาสดที่จะส่งมอบรายวันได้ล่วงหน้า 15 วัน
  2) เพิ่มความแม่นยำการส่งมอบปลาสดจาก 45% เป็น 73% (เปรียบเทียบเดือนมกราคม ปี 2553 กับ ปี 2554)
  3) ลดค่าใช้จ่ายในการแช่แข็งปลาสดได้
บริษัท   อะมิวส์เม้นท์ ครีเอชั่น จำกัด (Dream World)
เรื่อง   การให้บริการความสะอาดของห้องน้ำ่
จุดที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม   1) ยกเลิกการหมุนเวียนพนักงานทำความสะอาดห้องน้ำในแต่ละจุดเดือนละครั้ง
  2) จัดลำดับขั้นตอนการทำงานใหม่
  3) การลดปัญหาโถส้วมอุดตัน
  4) การลดปัญหากลิ่นเหม็นจากควันบุหรี่ในห้องน้ำ
  5) การลดข้อร้องเรียนลูกค้าเรื่องกลิ่นเหม็นอับด้วยวิธีการต่างๆ
ประสิทธิผลที่เกิดขึ้น   1) ได้รับรางวัลที่ 1 ระดับประเทศ สุดยอดส้วมแห่งปี 2552 ประเภทแห่งท่องเที่ยว ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณะสุข
บริษัท   พีบีไพพ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
เรื่อง   QC Story คือ กระบวนการวิจัย-เรียนรู้-สู่การปฏิบัติ-พัฒนาตนเอง ตลอดชีวิต
จุดที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม   1) ปรับปรุงการ set-up และ กระบวนการผลิตท่ออย่างต่อเนื่อง พร้อมกับค้นหาความรู้ใหม่ๆอย่างไม่หยุดหย่อน
  2) ปี 53 เรื่องการลดเศษScrap ในขั้นตอนเริ่มผลิต (Start up) ด้วยการหาความสัมพันธ์
  3) ของความเร็วรอบสกรูกับความเร็วไลน์ที่ส่งผลต่อความหนาผนังผลิตภัณฑ์ท่อ
  4) ใช้ Contour Chart ในการแสดงความสัมพันธ์ของ Spec.ความหนาผลิตภัณฑ์ กับเงื่อนไขการผลิต(Condition)
  5) ใช้ตาราง Trouble Shooting เพื่อเป็นแนวทางแก้ปัญหาได้ถูกต้องและรวดเร็วขึ้น
  6) ปี 2554 ปรับปรุงเรื่อง ลดต้นทุนวัตถุดิบของท่อPB ด้วยการเพิ่ม%เม็ดบด โดยไม่ทำให้คุณภาพท่อต่ำกว่ามาตรฐาน,ลด%น้ำหนักสูญเสียและเวลาในการเริ่มผลิต(Start up)
ประสิทธิผลที่เกิดขึ้น   1) ความผูกพันและความสนุกสนานในการทำงาน
  2) ลดเศษ Scrap ในขั้นตอนเริ่มผลิต (Start up) จาก 100 กก. เหลือ 56 กก. ลดลง 44%
  3) ลดเวลาขั้นตอนเริ่มผลิต(Start up) จาก 62 นาที เหลือ 36 นาที
บริษัท   โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด
เรื่อง   ปัจจัยที่ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการนำ TQM มาประยุกต์ใช้
จุดที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม   1) การจัดทำ Organizational Profile (เน้นที่ Vision, Mission, KQI ตามหมวด 7)
  2) การกำหนดเข็มมุ่งและกระจายเข็มมุ่งไปเป็นแผนปรับปรุงงานของทุกแผนกทั่วทั้งองค์กร
  3) การเป็นผู้นำทีมบริหารด้วยตนเองในการปรับปรุงระบบงานใหม่ (จัดทำ HOQ, QBP, QDM)
  4) การเข้าร่วมการตรวจวินิจฉัยคุณภาพของกระบวนการปฏิบัติงานด้วยตนเองทุกครั้ง
  5) ความมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของระบบบริหารควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพของพนักงาน
ประสิทธิผลที่เกิดขึ้น   1) วัฒนธรรมองค์กรที่ดีขึ้น
  2) การบรรลุเข็มมุ่งเปรียบเทียบในปี 2552-2553
  3) ผลประกอบการที่สำคัญๆ เปรียบเทียบในปี 2552-2553
บริษัท   2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)
เรื่อง   ปัจจัยที่ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการนำ TQM มาประยุกต์ใช้
จุดที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม   1) เป็นผู้ฝึกสอน QC Story ให้แก่พนักงานด้วยตนเอง
  2) การจัดทำ Organizational Profile (เน้นที่ Vision, Mission, Strategic Challenges)
  3) การกำหนดวิสัยทัศน์ที่สร้างความแตกต่างและนวัตกรรมในการดำเนินธุรกิจ
  4) การเป็นผู้นำในการนวัตกรรมกระบวนการธุรกิจด้วยตนเอง
  5) การตรวจวินิจฉัยคุณภาพของกระบวนการปฏิบัติงานเป็นกิจวัตร
  6) ความมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน
ประสิทธิผลที่เกิดขึ้น   1) วัฒนธรรมองค์กรที่เปลี่ยนไป
  2) การบรรลุเข็มมุ่งเปรียบเทียบในปี 2551-2552-2553
  3) ผลประกอบการที่สำคัญๆเปรียบเทียบในปี 2551-2552-2553

  ผู้ได้รับรางวัลประจำปี 2552 (ครั้งที่ 10)
บริษัท   เซาท์เทิร์นสตีล จำกัด (มหาชน)
เรื่อง   การประยุกต์ใช้ หลักการของ TPS และ คัมบังอิเล็กทรอนิกส์ ในการปรับปรุงระบบวางแผนและควบคุมการผลิต
ประสิทธิผลที่เกิดขึ้น   1) ลดปริมาณคงคลังของสินค้าสำเร็จเฉลี่ยทุกรายการ จาก 40 วันขาย เหลือ 15 วันขาย (แสดงด้วย Line Graph)
  2) ลดการกระจายของปริมาณคงคลังของสินค้าสำเร็จ (แสดงด้วย Histogram)
  3) ลดระยะเวลานับจากได้รับคำสั่งซื้อถึงจัดส่งสินค้า เหลือไม่เกิน 72 ชม. (แสดงด้วย Line Graph หรือ Histogram)
จุดที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม   1) อิทธิบาท ๔ ของผู้บริหารตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการแผนก ทั้งคณะ
  2) การศึกษาให้เข้าใจหลักการของ TPS และ ระบบคัมบังให้เข้าใจลึกซึ้ง นำมาดัดแปลงใช้ในการออกแบบใหม่ ระบบการคงคลัง การสั่งผลิต วางแผนการผลิต และ การควบคุมการผลิต ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของบริษัท
  3) เปลี่ยนแนวคิดจากการผลิตตาม Sale Forecast มาเป็น ผลิตเฉพาะสินค้าและปริมาณที่ลูกค้าสั่งซื้อ
  4) ปรับปรุงคลังสินค้าสำเร็จรูป โดยจำกัดพื้นที่ให้พอดีกับอัตราการไหลเวียนของสินค้า จัดวางผังพื้นที่วางสินค้าให้เข้าใจง่าย ค้นพบไว ใช้ Visual Control ในการแสดงสถานะของปริมาณคงคลัง
  5) พัฒนาวิธีการวางแผนแบบใหม่ โดยนำคัมบังอิเล็กทรอนิกส์ มาจัดกลุ่ม-จัดลำดับการผลิต โดยคำนึงถึงข้อจำกัดของเครื่องจักรและการทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Optimization) อาทิ ต้องใช้วัตถุดิบที่มีความหนาเดียวกัน, ความจำเป็นเร่งด่วนของคำสั่งซื้อ, Maximize Yield of Raw Material, Minimize Change-Over of Production Lot, etc.
เอกสารประกอบ   เอกสารการนำเสนอ [ download : 5.27 MB]
บริษัท   พีบีไพพ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
เรื่อง   การลดเวลาในการเปลี่ยนแม่พิมพ์จาก 122 นาทีเหลือ 36 นาที โดยการปรับปรุงขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานใหม่
ประสิทธิผลที่เกิดขึ้น   1) ลดเวลาในการเปลี่ยนแม่พิมพ์ จาก 122 นาที เหลือ 36 นาที (แสดงด้วย Histogram หรือ Control Chart)
  2) ลดการสูญเสียวัตถุดิบในการตั้งเครื่อง จาก 40 kg/ครั้ง เหลือ 20 kg/ครั้ง
  3) เพิ่ม Productivity ขึ้น 10%
จุดที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม   1) ใช้เทคนิค CPM หรือ Critical Path Method ในการวิเคราะห์และจัดเรียงขั้นตอนปฏิบัติงานให้ใช้เวลาสั้นที่สุด
  2) ใช้การบันทึกด้วย VDO ช่วยในการศึกษาการปฏิบัติงาน
  3) ประดิษฐ์ Die Adapter ช่วยลดการสูญเปล่าเวลาในการเคลื่อยย้ายและติดตั้งดายส์
  4) ย้ายงานบางอย่างออกไปนอกกระบวนการ เช่น จัดทำพาเลทเตรียมดายส์, การอุ่นดายส์, เป็นต้น
เอกสารประกอบ   เอกสารการนำเสนอ [ download : 5.16 MB]
บริษัท   เซาท์เทิร์นสตีล จำกัด (มหาชน)
เรื่อง   การบริหารการจัดส่งสินค้าด้วย Visual Control ช่วยเพิ่มอัตราจัดส่งได้สำเร็จ จาก 60% เป็น 95%
ประสิทธิผลที่เกิดขึ้น   1) จัดส่งสินค้าได้ตามกำหนดที่ลูกค้าต้องการ เพิ่มขึ้นจาก 60% เป็น 95% (แสดงด้วย Line Graph)
  2) ลดต้นทุนค่าจัดส่งสินค้า โดยวัดจากอัตราส่วนน้ำหนักบรรทุกเต็มพิกัดของรถที่เพิ่มขึ้น (แสดงด้วย Histogram)
จุดที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม   1) กำหนดเส้นทางจัดส่งให้เป็นมาตรฐาน และ ผูกโยงฐานข้อมูลลูกค้าแต่ละรายว่าอยู่บนเส้นทางใด
  2) จัดทำตารางแผนการจัดส่งของทุกเส้นทางในรอบสัปดาห์ บนผนังห้องที่เป็นกระจกใส ตามหลักการ Visual Control
  3) จัดทำรถบรรทุกจำลองแต่ละคันด้วยแผ่นกระดาษ สำหรับรองรับคำสั่งให้จัดส่งสินค้าจากลูกค้าแต่ละราย และ ให้ง่ายต่อการควบคุมน้ำหนักรวมให้เต็มคันรถในแต่ละเที่ยว
  4) จัดวางคำสั่งให้จัดส่งสินค้าลงในรถบรรทุกจำลองที่อยู่ในตารางแผนการจัดส่ง โดยคำนึงถึง กำหนดรับมอบสินค้าตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย, น้ำหนักรวมในแต่ละเที่ยวให้เต็มคันรถได้มากที่สุด, และ การมีสินค้าพร้อมส่ง
  5) พนักงานขายใช้ข้อมูลในตารางแผนการจัดส่งบนกระจกใส ในการจัดคิวส่งสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
  6) จัดรถบรรทุกที่มีระวางบรรทุกเหมาะสมกับน้ำหนักรวมในแต่ละเที่ยวที่จะต้องจัดส่ง ได้อย่างยืดหยุ่นตามความต้องการของลูกค้า
เอกสารประกอบ   เอกสารการนำเสนอ [ download : 3.52 MB]
บริษัท   อะมิวส์เม้นท์ ครีเอชั่น จำกัด (Dream World)
เรื่อง   สร้างความสุขใจให้ผู้มาใช้บริการสวนสนุกดรีมเวิลด์ ด้วยการลดเวลารอคอยในการซื้อบัตรผ่านประตู
ประสิทธิผลที่เกิดขึ้น   1) ลดระยะเวลาในการซื้อบัตรของลูกค้าจาก 30.92 วินาที เหลือ 11.92 วินาที ในวันแม่ 12/08/52 คิดเป็น 81.28% (แสดงด้วย Histogram)
  2) ยอดการขายบัตรชุดรวมเครื่องเล่นและบัตรดรีมเวิลด์วีซ่า เปรียบเทียบเดือน ม.ค.-ส.ค. ปี 52 และ ปี 51 เพิ่มขึ้น 8.25%
  3) ความพึงพอใจในด้านการบริการการจำหน่ายบัตรผ่านประตู เปรียบเทียบในเดือน ม.ค.-ส.ค. ปี 52 และ ปี 51 เพิ่มขึ้น จาก 80.00% เป็น 91.11%
จุดที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม   1) วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้เวลาของผู้ซื้อบัตรในช่องขายบัตร เพื่อค้นหาเวลาสูญเปล่าในระหว่างการจำหน่ายบัตร พบว่าลูกค้าใช้เวลาในการสอบถามข้อมูลรายละเอียดบัตรเป็นเวลานานถึง 30 วินาที
  2) ย้ายการปฏิบัติที่ไม่จำเป็นออกไปนอกขั้นตอนการขายบัตร โดย
     a. ย้ายขั้นตอนการตอบคำถามลูกค้าออกจากขั้นตอนการขายบัตรโดยจัดพนักงานคอยให้ข้อมูลรายละเอียดลูกค้าในเรื่องเงื่อนไขบัตรต่าง ๆ ก่อนเข้าคิวซื้อบัตร
     b. เขียนจำนวนยอดสั่งซื้อบัตรในใบ Order บัตร ให้ลูกค้านำไปยื่นยังช่องขายบัตรก่อนที่จะเดินเข้าในคิว
  3) จัดทำ Pax สินค้า โดยการจัดกลุ่มเครื่องเล่นแยกตาม เพศ, วัย, ความสูง ของลูกค้าแต่ละ Segment พร้อมคำนวณค่าใช้จ่ายชี้ให้ลูกค้าเห็นถึงคุณค่าหรือผลประโยชน์ที่จะได้รับซึ่งเป็นการง่ายต่อการตัดสินใจซื้อบัตร
  4) จัดทำไม้วัดส่วนสูงแบบพกพา สำหรับพนักงานจัดคิว, อธิบายบัตร ใช้วัดส่วนสูงให้ลูกค้าเด็กโดยไม่ต้องให้ลูกค้าเดินไปยังแท่นวัดส่วนสูงแต่ละจุด
  5) เปิดช่องทางพิเศษสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มาเป็นกรุ๊ป ตั้งแต่ 6 คนขึ้นไป โดยคัดเลือก พนักงานขายบัตรที่มีความรวดเร็ว , แม่นยำ มาจำหน่าย ณ. จุดนั้น
  6) กรณีลูกค้าที่เป็นเด็กหลุดเข้าไปในคิว พนักงานจัดคิวก็จะเดินเข้าไปวัดส่วนสูงให้ โดยที่ลูกค้าไม่ต้องเดินออกมาวัดที่ด้านนอกคิว
  7) การต้อนรับลูกค้าขณะลูกค้าลงจากรถ พนักงานกล่าวคำเชิญชวนลูกค้าเข้ามายังจุดจำหน่ายบัตร
เอกสารประกอบ   เอกสารการนำเสนอ [ download : 30.4 MB]
บริษัท   อะมิวส์เม้นท์ ครีเอชั่น จำกัด (Dream World)
เรื่อง   การใช้ KAMBAN ในการบริหารการไหลเวียนของสินค้าในร้านขายของที่ระลึก เพื่อช่วยลดความผิดพลาดและลดขั้นตอนการทำงานและเพิ่มยอดขาย
ประสิทธิผลที่เกิดขึ้น   1) ลดขั้นตอนและเวลาในการตรวจสอบยอดสินค้าคงเหลือประจำวันและสรุปยอดขายรายวันจาก 30 นาที/วัน เหลือ 15 นาที/วัน
  2) ลดขั้นตอนในการเคลียร์ใบรายงานการขายประจำวันของซุ้มขายจาก 7 ครั้ง/ร้าน/เดือน เหลือ 2 ครั้ง/ร้าน/เดือน
  3) สินค้าที่ระลึกมีเพียงพอต่อการจำหน่าย เพิ่มรายการสินค้าที่ระลึกในแต่ละร้านจาก 35 รายการ เป็น 57 รายการ
  4) คะแนนประเมินความพึงพอใจของลูกค้า เพิ่มขึ้นจาก 73% เป็น 87%
  5) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวของลูกค้าที่ใช้จ่ายในการซื้อสินค้าที่ระลึก ในร้านซูวีเนียร์พลาซ่า รวมจุดขาย 6 จุด เพิ่มขึ้นจาก 6.17 บ./คน เป็น 6.50 บ./คน คิดเป็น 5.35% ในร้านซูวีเนียร์สโนว์ เพิ่มขึ้นจาก 4.98 บ./คน เป็น 7.84 บ./คน คิดเป็น 57.42% (เฉลี่ยในช่วง 8 เดือนแรก ม.ค.-ส.ค. ปี 51 เปรียบเทียบกับปี 52)
  6) อัตราสวนพนักงานที่สามารถฝึกทักษะในด้านการเชิญชวนลูกค้าเข้าร้านเพิ่มขึ้น 70% (ภายในระยะเวลา 6 เดือน ก่อนปรับปรุง 3 คน หลังปรับปรุง 7 คน จากพนักงานทั้งหมด 10 คน)
  7) อัตราส่วนยอดขายสินค้า LOGO Dream World รูปแบบใหม่ต่อยอดขายรวมทั้งหมด เพิ่มขึ้น
จุดที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม   1) ใช้ป้าย Kamban ในการบริหารการไหลเวียนของสินค้าในร้านขายของที่ระลึก ช่วยลดความผิดพลาด ลดขั้นตอนทำงาน ลดปริมาณคงคลังในร้าน ทำให้เพิ่มรายการสินค้าในร้านให้ลูกค้าเลือกได้มากขึ้น
  2) การสำรวจความต้องการของลูกค้าโดยการแบ่งลูกค้าออกเป็นช่วงวัยต่างๆ (เหตุผลที่ซื้อและไม่ซื้อสินค้า) นำมาปรับปรุงการออกแบบผลิตภัณฑ์
  3) การฝึกทักษะพนักงานในด้านการเชิญชวนลูกค้าเข้าร้าน
เอกสารประกอบ   เอกสารการนำเสนอ [ download : 27.9 MB]
บริษัท   อะมิวส์เม้นท์ ครีเอชั่น จำกัด (Dream World)
เรื่อง   การเชิญชวนลูกค้าเล่มเกมส์ให้เหมาะกับคุณลักษณะของลูกค้า
ประสิทธิผลที่เกิดขึ้น   1) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวของลูกค้าที่ซื้อคูปองเล่นเกมส์ เพิ่มขึ้น จาก 31.78 บาท/คน เป็น 34.82 บาท/คน คิดเป็น 8.73 % (เปรียบเทียบช่วง 7 เดือนแรก ม.ค.~ก.ค. ปี 51 กับ ปี52)
  2) อัตราส่วนพนักงานที่สามารถฝึกให้มีทักษะด้านการเชิญชวน และ ความชำนาญในการสาธิตเล่นเกมโชว์เพิ่มขึ้น 83% ภายในระยะเวลา 12 เดือน (ส.ค.51-ส.ค.52) ก่อนปรับปรุงพนักงานที่มีทักษะ 17% หลังปรับปรุงพนักงานที่มีทักษะเพิ่มขึ้นเป็น 83%
  3) อัตราส่วนผู้ที่กลับมาเล่นเกมต่อผู้ที่ได้รับแจกคูปองส่วนลด 22% (แจก 15,217 ใบ / นำกลับมาใช้ 3,332 ใบ)
  4) คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการเล่นเกมเพิ่มขึ้น จาก 45% เป็น 59%
จุดที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม   1) การแบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็นช่วงวัยต่างๆให้เหมาะสมกับคุณลักษณะของเกมส์แต่ละประเภท
  2) การแบ่งกลุ่มเกมส์เป็นประเภทต่างๆตามคุณลักษณะของเกมส์
  3) การเรียนรู้ความต้องการของลูกค้าโดยการสำรวจ สังเกต (เหตุผลที่เล่นเกม/ไม่เล่นเกม) นำมาปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น
  4) การวางแผนการนำเสนอเกมส์เป็นชุดๆ (จัดทำเป็นแมทริกซ์) ให้เหมาะสมกับคุณลักษณะของลูกค้า
  5) การให้บริการถ่ายภาพผู้เล่นเกมส์ชนะ นำมาติดที่หน้าซุ้มเกมส์ (ป้าย The Winner) เพื่อสร้างความภูมิใจให้แก่ผู้ที่เล่นเกมส์ชนะ และดึงดูดใจให้ผู้ใช้บริการกลุ่มอื่นๆกล้าเข้ามาเล่นเกมส์
  6) การฝึกฝนพนักงานให้มีทักษะด้านการเชิญชวน ฃและมีความความชำนาญในการสาธิตเล่นเกมโชว์
เอกสารประกอบ   เอกสารการนำเสนอ [ download : 69.9 MB]
บริษัท   อะมิวส์เม้นท์ ครีเอชั่น จำกัด (Dream World)
เรื่อง   ปรับปรุงการให้บริการเครื่องเล่น Sky Coaster ที่ดรีมเวิลด์
ประสิทธิผลที่เกิดขึ้น   1) ประสิทธิภาพของกระบวนการบริการในแต่ละรอบการเปิดเครื่องเล่นดีขึ้น จากเดิมเฉลี่ย 207.80 วินาที/รอบ ลดลงเหลือเฉลี่ย 169.45 วินาที/รอบ (แสดงด้วย Histogram หรือ Control Chart)
  2) อัตราการให้บริการลูกค้า เพิ่มขึ้นจากเดิม 18 รอบ/ชม เป็น 21 รอบ/ชม. หรือเท่ากับ 360 คน/ชม. เป็น 420 คน/ชม.
  3) ลดเวลารอคิวเล่นเครื่องเล่นจากก่อนปรับปรุงใช้เวลารอคิว 2.49 ถึง 90.00 นาที หรือมากกว่า เหลือ 2.49 นาที
  4) ผู้เล่นรู้เวลาที่จะได้ขึ้นเครื่องเล่นที่แน่นอน
  5) ผู้มาใช้บริการได้รับความพึงพอใจที่ สามารถจองเวลาที่ต้องการเล่นได้ เลือกที่นั่งที่ตนเองชอบได้ และมีกิจกรรมบันเทิงในระหว่างรอคิว และได้รับรู้มาตรการสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยของเครื่องเล่น
จุดที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม   1) ใช้ผังวิเคราะห์กระบวนการแบบคู่ขนาน ในการศึกษาการปฏิบัติงานร่วมกันของ พนักงานคุมเครื่อง พนักงานจัดคิว พนักงานกระจายเสียง และ ผู้มาใช้บริการ เพื่อหาโอกาสปรับปรุงลดเวลาที่สูญเปล่า
  2) เพิ่มระบบการจองคิว (FAST TRACK) โดยจัดทำบัตรคิวให้ลูกค้าเลือกเวลาที่จะมาใช้บริการได้ตามที่ต้องการ
  3) จัดเตรียมคิวลูกค้าที่จะเล่นเครื่องเล่นรอบต่อไปเอาไว้ล่วงหน้า เพื่อลดเวลาสูญเปล่าก่อนขึ้นเล่นเครื่องเล่นให้สั้นลง
  4) สลับลำดับการทำงานใหม่โดยย้ายขั้นตอนการรับฝากสิ่งของเมื่อเครื่องเล่นสิ้นสุดรอบการเล่น มาเป็น รับฝากในขณะเครื่องเล่นอยู่ในระหว่างรอบให้บริการลูกค้า
  5) ลูกค้าสามารถเลือกที่นั่งเครื่องเล่นได้ตามที่ต้องการและรู้ที่นั่งของตนเองก่อนจะขึ้นเครื่องเล่น
  6) จัดทำจุดยืนและผังแสดงตำแหน่งที่นั่งให้ลูกค้ายืน เพื่อทราบตำแหน่งที่จะนั่งแน่นอนก่อนจะขึ้นเครื่องเล่น
  7) ทำป้ายบอกระยะเวลารอคิวติดในช่องคิวเป็นช่วงๆ เพื่อให้ลูกค้าทราบถึงเวลาที่จะต้องรอเล่น
  8) มีกิจกรรมสร้างความบันเทิง สนุกสนาน ระหว่างลูกค้ารอคิวเพื่อเล่นรอบถัดไป
  9) จัดทำป้ายแสดงผลการตรวจประเมินสุขภาพของเครื่องเล่นและมาตรฐานการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุขัดข้อง ให้ผู้มาใช้บริการได้รับรู้เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ
เอกสารประกอบ   เอกสารการนำเสนอ [ download : 6.74 MB]
บริษัท   ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) (โรงพยาบาลศิครินทร์)
เรื่อง   การพัฒนาวิธีการฝึกอบรมด้านการปลูกจิตสำนึกในงานบริการ
ประสิทธิผลที่เกิดขึ้น   1) สร้างบรรยากาศในการฝึกอบรมที่น่าสนใจ ลดความเบื่อหน่ายจำเจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม และทำให้เข้าใจ-ประทับใจได้ง่าย โดยคะแนนการประเมินความพึงพอใจในการฝึกอบรม เพิ่มจาก 6.9 และ 7.1 ในวิธีการแบบเดิม (การฝึกปฏิบัติรายบุคลและการฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนการรับบริการของผู้ป่วยในกรณีต่างๆแบบครบวงจร ตามลำดับ) เป็น 8.0 คะแนน (แสดงด้วยรูปกราฟ)
  2) ความพึงพอใจในการบริการของผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในที่เพิ่มขึ้น จากการเปลี่ยนทัศนคติในการให้บริการ (แสดงด้วยรูปกราฟ)
จุดที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม   1) จัดทำ VDO จำลองเหตุการณ์ การให้บริการรักษาพยาบาล โดยเน้นในจุดที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด นำมาให้ผู้รับการฝึกอบรมได้ชมในระหว่างการฝึกอบรม
  2) ข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำบทภาพยนต์ มาจากข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ รวมทั้งปัญหาในเรื่องการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ
  3) ทีมงานในการจัดทำ VDO เป็นบุคลากรในโรงพยาบาลทั้งหมด เป็นการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกัน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมศักยภาพที่ซ่อนอยู่ของแต่ละบุคคล
  4) การใช้บุคลากรของโรงพยาบาลเป็นผู้แสดงนำ ทำให้เกิดความสนุกสนาน ผ่อนคลายระหว่างการเรียนรู้ รวมทั้งจูงใจให้เกิดความสนใจมากขึ้น
  5) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมการให้บริการที่ไม่เหมาะสม และ แสดงความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหา หรือ การสร้างมาตรฐานใหม่ในการให้บริการ
  6) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะมีการแบ่งกลุ่ม เพื่อแสดงวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมหรือถูกต้อง ตามสถานการณ์ที่กำหนดให้จาก VDO โดยมีรางวัลมอบแก่กลุ่มที่ได้รับคะแนนจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมสูงสุด
  7) ในการแสดงของแต่ละกลุ่มจะใช้วิธีจับฉลากผู้เล่น เป็นการป้องกันการคัดเลือกผู้แสดงที่มีความสามารถในการแสดงออกหรือการบริการที่ดีอยู่แล้ว เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของแต่ละบุคคลอย่างทั่วถึง และ การทำงานเป็นทีม
เอกสารประกอบ   เอกสารการนำเสนอ [ download : 6.63 MB]

  ผู้ได้รับรางวัลประจำปี 2551 (ครั้งที่ 9)
บริษัท   ASIA PRECISION
สาขา   “Human Resources Focus”
ตัวอย่าง   เอกสารประกอบการนำเสนอแบบอย่างที่ดีเยี่ยม [part1] | [part2] | [part3] | [part4] | [part5]
บริษัท   Thai-German Specialty Glass
สาขา   “Value Creation Process Management”
ตัวอย่าง   เอกสารประกอบการนำเสนอแบบอย่างที่ดีเยี่ยม
บริษัท   เอส.เค.โพลีเมอร์ จำกัด
สาขา   “Customer and Market Focus”
ตัวอย่าง   เอกสารประกอบการนำเสนอแบบอย่างที่ดีเยี่ยม

  ผู้ได้รับรางวัลประจำปี 2550 (ครั้งที่ 8)
บริษัท   เอส.เค.โพลีเมอร์ จำกัด
สาขา   “กระบวนการเรียนรู้ความต้องการของลูกค้าและตลาด ที่มีประสิทธิผลในการเพิ่มยอดขายได้อย่างก้าวกระโดด”
ตัวอย่าง   เอกสารประกอบการนำเสนอแบบอย่างที่ดีเยี่ยม

  ผู้ได้รับรางวัลประจำปี 2549 (ครั้งที่ 7)
บริษัท  อาร์เอ็กซ์ จำกัด
สาขา  “กระบวนการเรียนรู้ความต้องการของลูกค้าและตลาด ที่มีประสิทธิผลในการเพิ่มยอดขายได้อย่างก้าวกระโดด”
ตัวอย่าง  เอกสารประกอบการนำเสนอแบบอย่างที่ดีเยี่ยม
บริษัท  อภิฤดีอุตสาหกรรม จำกัด
สาขา  “กระบวนการบริหารเข็มมุ่งที่พนักงานทั่วทั้งองค์กรมีส่วนร่วม”
ตัวอย่าง   เอกสารประกอบการนำเสนอแบบอย่างที่ดีเยี่ยม

  ผู้ได้รับรางวัลประจำปี 2548 (ครั้งที่ 6)
บริษัท  เอส.เคโพลีเมอร์ จำกัด
สาขา  “กระบวนการบริหารแผนยุทธศาสตร์โดยผสมผสานเกณฑ์ตัดสินรางวัลคุณภาพแห่งชาติกับ Task Achieving QC Story”
ตัวอย่าง  เอกสารประกอบการนำเสนอแบบอย่างที่ดีเยี่ยม
บริษัท  ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สาขา  “เพิ่มผลผลิตเป็น 250 % เพิ่ม Capacity เป็น 9 เท่าด้วยการปรับสายการผลิตจากแบบไลน์คอนเวเยอร์ให้เป็นแบบเซลล์”
ตัวอย่าง  เอกสารประกอบการนำเสนอแบบอย่างที่ดีเยี่ยม

  ผู้ได้รับรางวัลประจำปี 2547 (ครั้งที่ 5)
บริษัท  เอส.เคโพลีเมอร์ จำกัด
สาขา  “การเรียนรู้ความต้องการในอนาคตของลูกค้า”
ตัวอย่าง  เอกสารประกอบการนำเสนอแบบอย่างที่ดีเยี่ยม
บริษัท  ชัยบูรณ์ บราเดอร์ จำกัด
สาขา  “การพัฒนาซอฟท์แวร์เพื่อช่วยในการประเมินและบริหารความเสี่ยง”
ตัวอย่าง  เอกสารประกอบการนำเสนอแบบอย่างที่ดีเยี่ยม
บริษัท  ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สาขา  “การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บริหารความรู้และค่าตอบแทน) ตามหลัก 14 ข้อของเดมิ่ง”
ตัวอย่าง  เอกสารประกอบการนำเสนอแบบอย่างที่ดีเยี่ยม

  ผู้ได้รับรางวัลประจำปี 2546 (ครั้งที่ 4)
บริษัท   ไทย-เยอรมัน สเปเชียลตี้กลาส จำกัด
สาขา  "การบริหารงานขายต่างประเทศตามกระบวนการด้านลูกค้า"
ตัวอย่าง  เอกสารประกอบการนำเสนอแบบอย่างที่ดีเยี่ยม
บริษัท  อาควานิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
สาขา  "Synchronizing Customer Demand and Company Resources"
ตัวอย่าง  เอกสารประกอบการนำเสนอแบบอย่างที่ดีเยี่ยม
บริษัท  นันยางการทอ อุตสาหกรรม จำกัด
สาขา  "การแบ่งปันภูมิปัญญาทีคิวเอ็มในองค์กร"
ตัวอย่าง  เอกสารประกอบการนำเสนอแบบอย่างที่ดีเยี่ยม

  ผู้ได้รับรางวัลประจำปี 2545 (ครั้งที่ 3)
บริษัท  เอส.เค.โพลีเมอร์ จำกัด
สาขา  "Strategic Management"
ตัวอย่าง  การบริหารแผนยุทธศาสตร์และแผนเข็มมุ่งของบริษัท เอส.เค. โพลีเมอร์ จำกัด

  ผู้ได้รับรางวัลประจำปี 2544 (ครั้งที่ 2)
บริษัท  Thai Agency Engineering Company Limited
สาขา  "การบริหารงานขายและงานการตลาด"
จุดที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม
1.การกำหนดภารกิจและดัชนีวัดอย่างชาญฉลาดที่นำไปสู่การรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่แล้วในคอมพิวเตอร์นำมาวิเคราะห์อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ความเป็นผู้นำของผู้บริหารในการริเริ่มกำหนดเข็มมุ่งและดัชนีวัดดังกล่าว ผลักดันให้เกิดการรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ ประชุมตรวจวินิจฉัยประจำเดือน ประสานงานและตัดสินใจการแก้ไขอุปสรรคต่างๆ และชี้แนะชี้นำกลยุทธ์การขายด้วยตนเองโดยตรง
3. การฝึกอบรมโดยการปฏิบัติจริง (OJT)ให้แก่พนักงานขาย ในขณะตรวจวินิจฉัยเข็มมุ่งประจำเดือนในด้านการให้ความรู้ทางเทคนิคเกี่ยวกับจุดแข็งของผลิตภัณฑ์ ข้อมูลข่าวสารด้านการตลาดเชิงลึก แก่พนักงานขายอย่างต่อเนื่องและชี้แนะกลยุทธ์ที่ช่วยเพิ่มความสามารถ แข่งขันอย่างมีประสิทธิผล
4 .ความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันทั้งบริษัท เพื่อแก้ไขปัญหาและสนับสนุนการขายอย่างเต็มที่ ด้วยการประชุมระดับปฏิบัติการทุกสัปดาห์ และประชุมระดับบริหาทุกเดือนอย่างสม่ำเสมอ
5. ยอดขายเพิ่มขึ้นในปีแรก (2542) ที่นำระบบนี้มาใช้ 17% ในปีที่สอง (2543) 41% ในปีที่สาม (2544) 70% (ประมาณการ) แม้อยู่ภายใต้สภาวะการณ์ที่ตลาดโดยรวมไม่มีการขยายตัวเลย

ตัวอย่าง  บทความแบบอย่างที่ดีเยี่ยมและตัวอย่างการบริหารงานขาย
พิเศษ!!!  สัมภาษณ์ คุณสมศักดิ์ ถนอมวรสิน(ประธานกรรมการ บริษัทไทยเอเย่นซีเอ็นยิเนียริ่ง จำกัด)

  ผู้ได้รับรางวัลประจำปี 2543 (ครั้งที่ 1)
บริษัท Sanyo Universal Elcetric Public Company Limited
สาขา "การบริหารเข็มมุ่ง"
เรื่อง "การกระจายและบริหารเข็มมุ่งอย่างมีประสิทธิผล"
จุดที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม การใช้ตารางอริยะสัจสี่เป็นเครื่องมือในการกระจายเข็มมุ่งไปสู่การปรับปรุงคุณภาพงานของพนักงานทั่วทั้งองค์กรอย่างสมเหตุสมผลได้สำเร็จภายในเวลาสั้นๆเพียง 2 วัน เมื่อเทียบกับวิธีแบบดั้งเดิมซึ่งใช้ เวลามากร่วม 3 เดือน
ตัวอย่าง การวิเคราะห์ลักษณะของปัญหา,สาเหตุและแนวทางแก้ไข (ตารางอริยสัจ 4)
บริษัท S.K. Polymer Company Limited
สาขา "การบริหารกระบวนการ"
เรื่อง "การบริหารกระบวนการแบบ ทีคิวเอ็ม : พรมแดนที่ยังไปไม่ถึงของ ISO 9000 : 2000"
จุดที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม การวางแผนคุณภาพตลอดทั้งกระบวนการธุรกิจโดยการกระจายวัตถุประสงค์คุณภาพที่มุ่งเพิ่มความสามารถแข่งขันขององค์กรไปสู่วัตถุประสงค์ คุณภาพของทุกๆขั้นตอนปฏิบัติงานได้อย่างกลมกลืนชัดเจน วัดค่าได้ และสมเหตุสมผล
ตัวอย่าง Quality Business Process
พิเศษ!!! สัมภาษณ์ คุณสุพจน์ สุวรรณพิมลกุล (กรรมการผู้จัดการ บริษัทS.K. Polymer จำกัด)

Copyright (c) 2003 All Rights Reserved.
TQM Best Co.,Ltd. 36 soi sukhumvit 34 Klongtun Klongtoey Bangkok 10110
Tel. 0-2260-3710-3, Fax. 0-2260-3714, More Suggestion: info@tqmbest.com