สวัสดี คุณ บุคคลทั่วไป (กรุณา Login เพื่อสิทธิระโยชน์ที่มากกว่า)
 
                  1. เน้นการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ปรับปรุงงานของผู้ร่วมสัมมนา
                  2. เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง
                  3. บันทึกประวัติการฝึกอบรมทุกวิชาของผู้เรียนแต่ละคนเพื่อสะสมเป็นเครดิต
                  4. สามารถเรียกดูประวัติการฝึกอบรมทุกวิชาของแต่ละบุคคลได้ตลอดเวลาทางอินเตอร์เน็ท
 
** หมายเหตุ ไฟล์สำหรับ Download เป็นไฟล์ PDF  
รหัสวิชา ชื่อหลักสูตร วิทยากร ทำรายการ
  TQA-123 บันได 3 ขั้น ฝึกอบรม 40 วัน จาก Total Quality Management to TQA Winner ทีมวิทยากร TQM Best
  TQM Foundation
  FO-01  TQM for Top Management  [69 KB] ดร. วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล
  FO-01A  The Best Practice for TQM Start-up  [64 KB] ดร. วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล
  FO-01B  Leadership for Management Excellence  [63 KB] ดร. วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล
  FO-01C  TQM for SMEs  [55 KB] อ.สุพจน์ สุวรรณพิมลกุล
  FO-01V  การบริหารคุณค่าทั่วทั้งองค์กร ทฤษฎีใหม่ในการบริหารเพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน  [84 KB] ดร. วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล
  FO-02  Hoshin Kanri (การบริหารเข็มมุ่ง)  [265 KB] ดร. วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล
  FO-03  The QC Story and The 14 QC Tools  [55 KB] อ.พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์
  FO-04   The QM Story (Task Achieving QC Story) ดร. วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล
  FO-05   Diagnosis of QC Story (OJT) ดร. วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล
  FO-06  Cross-Functional Management  [61 KB] อ.สุพจน์ สุวรรณพิมลกุล
  FO-07  Daily Management  [59 KB] อ.สุพจน์ สุวรรณพิมลกุล
  FO-07A  การตรวจวินิจฉัยคุณภาพของกระบวนการปฏิบัติงาน  [59 KB] ดร. วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล
  FO-08  KAIZEN for Top Management  [60 KB] ดร. วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล
  FO-08A  KAIZEN in Practices  [60 KB] ดร. วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล
  FO-09  5-S ขององค์กร TQM  [57 KB] อ.พนพ เกษามา
  FO-10  Effective Problem Solving  [58 KB] อ.สมชาย นิราพาธพงศ์พร
  FO-11   Working Standards Best Practices อ.ชยุต สุวรรณพิมลกุล
  FO-12  Decision Programming  [56 KB] ดร. วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล
  Toyota Production System
  TPS-20  ลดต้นทุนด้วยยุทธการขจัดความสูญเปล่า(MUDA TORI JISSEN)  [759 KB] ดร. วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล
  TPS-40  KAMBAN ขจัดความสูญเปล่าและเพิ่มกำไรได้อย่างไร  [323 KB] ดร. วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล
  TPS-50  ของเสียเป็นศูนย์ด้วย POKA YOKE  [531 KB] ดร. วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล
  Leadership
  LE-00  บริการตรวจวินิจฉัยคุณภาพของระบบบริหาร  [83 KB] ดร. วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล
  LE-01  การสถาปนาคุณค่า ทิศทาง และความคาดหวังของผู้นำ  [54 KB] ดร. วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล
  LE-01B  Building up Quality Culture and Core Values  [55 KB] ดร. วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล
  LE-02  การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพของระบบบริหารตามเกณฑ์ TQA (Road Way to TQA)  [56 KB] ดร. วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล
  LE-02A  การตรวจวินิจฉัย และจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพของการบริหารสู่ความเป็นเลิศ  [62 KB] ดร. วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล
  LE-03  การพัฒนาภาวะผู้นำแบบทีคิวเอ็ม (Quality Leadership Development)  [60 KB] ดร. วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล
  LE-04  การทำงานเป็นทีม พื้นฐานสู่ความเป็นเลิศ  [55 KB] อ.พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์
  Strategic Management
  SM-01  Strategic Management Using TQM Concept & Tools  [62 KB] ดร. วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล
  SM-02  แบบอย่างที่ดีเยี่ยม ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ตามเกณฑ์ TQA และ TA QC Story  [60 KB] ดร. วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล
  Customer & Market Focus
  CM-01  การบริหารการตลาดและการขายสไตล์ทีคิวเอ็ม  [59 KB] ดร. วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล
  CM-02  แบบอย่างที่ดีเยี่ยมในการเรียนรู้ความต้องการของลูกค้าและตลาด  [65 KB] ดร. วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล
  CM-03  แบบอย่างที่ดีเยี่ยม ในการนวัตกรรมและพัฒนาสินค้าใหม่  [60 KB] อ.สุพจน์ สุวรรณพิมลกุล
  CM-04  การจัดทำแผนสินค้าใหม่  [63 KB] ดร. วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล
  CM-05  การสร้างตราสินค้า และการบริหารจุดสัมผัสกับลูกค้า  [60 KB] ดร. วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล
  CM-06  การสื่อสารการตลาดอย่างบูรณาการ  [59 KB] ดร. วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล
  CM-07  การซิงโครไนซ์ความต้องการของลูกค้าเข้ากับทรัพยากรของบริษัท  [61 KB] ดร. วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล
  Human Resources Focus
  HR-00  New Theory in HRM  [88 KB] ดร. วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล
  HR-01  Recruitment for High Quality Human Resources  [61 KB] ดร. วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล
  HR-03  การสร้างแรงจูงใจภายในเพื่อความสำเร็จของตนเองและองค์กร  [55 KB] ดร. วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล
  HR-04  การบริหารความรู้และการเรียนรู้ของพนักงาน  [57 KB] ดร. วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล
  HR-06  การบริหารค่าตอบแทนตามแนวทางใหม่แห่งทีคิวเอ็ม  [58 KB] ดร. วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล
  HR-10  นวัตกรรมใหม่ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์  [1388 KB] ดร. วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล
  HR-20  การเพิ่มคุณค่าให้แก่พนักงาน  [440 KB] ดร. วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล
  Process Management (Redesign and Innovation)
  PM-01  การออกแบบและปรับปรุงกระบวนการให้มีคุณภาพสูงสุด  [58 KB] ดร. วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล
  PM-03  Advanced Product Quality Planning  [54 KB] ดร. วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล
  PM-07  Six Sigma กับการประยุกต์ใช้ในการบริหารธุรกิจ  [62 KB] ดร. วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล
  PM-10  การบริหารการนวัตกรรมและความสามารถแกนกลาง  [166 KB] ดร. วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล
  Business Result
  BP-09  เพื่อนร่วมทาง TQM Best และ การนำเสนอ TQM Best Practice (ครั้งที่ 9)
  BP-10  เพื่อนร่วมทาง TQM Best และ การนำเสนอ TQM Best Practice (ครั้งที่ 10)

Copyright (c) 2003 All Rights Reserved.
TQM Best Co.,Ltd. 36 soi sukhumvit 34 Klongtun Klongtoey Bangkok 10110
Tel. 0-2260-3710-3, Fax. 0-2260-3714, More Suggestion: info@tqmbest.com