สวัสดี คุณ บุคคลทั่วไป (กรุณา Login เพื่อสิทธิระโยชน์ที่มากกว่า)
อัตราค่าบริการ Consulting & In-House Training
 
                  1. เน้นการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ปรับปรุงงานของผู้ร่วมสัมมนา
                  2. เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง
                  3. บันทึกประวัติการฝึกอบรมทุกวิชาของผู้เรียนแต่ละคนเพื่อสะสมเป็นเครดิต
                  4. สามารถเรียกดูประวัติการฝึกอบรมทุกวิชาของแต่ละบุคคลได้ตลอดเวลาทางอินเตอร์เน็ท
 

อัตราค่าบริการ Consulting & In-House Training ณ ม.ค. 60

เล็กจ่ายน้อย-ใหญ่จ่ายมาก ตามผลตอบแทนที่จะได้รับ อัตราค่าบริการ (บาท/วัน)
ขนาดองค์กร จำนวนพนักงาน หรือ ยอดขาย (ล้านบาท/ปี) Consulting In-House Training
จิ๋ว ≤50 คน หรือ ≤150 ล้านบาท/ปี 21,000 24,000
เล็ก 50~200 คน หรือ 150~300 ล้านบาท/ปี 24,000 27,000
กลาง 200~500 คน หรือ 300~1,000 ล้านบาท/ปี 27,000 30,000
ใหญ่ 500~1,000 คน หรือ 1,000~2,000 ล้านบาท/ปี 30,000 33,000
ยักษ์ใหญ่ ≥1,000 คน หรือ ≥2000 ล้านบาท/ปี 33,000 36,000

หมายเหต
1. อัตราค่าบริการนี้ยังไม่รวม VAT, รถรับ-ส่งวิทยากรหรือค่าเดินทาง, ที่พักวิทยากรกรณีสอนที่ต่างจังหวัดห่างไกล
2. อัตรา Consult คือกรณีที่มีการทำสัญญาจ้างเหมาเป็นโครงการ 12~24 วันให้บริการเป็นอย่างน้อย
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร (กรณีที่ลูกค้าไม่มีรถรับ-ส่งวิทยากร)
    ระยะทางไม่เกิน 100 กิโลเมตรจากกรุงเทพ เหมาจ่าย 1,700 บาท/วัน
    ส่วนที่เกิน 100 กิโลเมตร คิดในอัตรา 17 บาท/กม.
    (ค่าน้ำมัน 3.5 บาท/กม. + ค่าเสื่อมค่าบำรุงรักษา 5 บาท/กม. x 2 ขาไป-กลับ)
    กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน ให้ซื้อบัตรโดยสารระดับเดียวกับของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทผู้รับบริการ
4. อัตราข้างต้นมีผลสำหรับการสั่งซื้อตั้งแต่ 1 ม.ค. 60 ถึง 31 ธ.ค. 60 เพื่อให้แน่ใจโปรดสอบถาม โทร.0-2260-3710~3
5. ตัวอย่างการเตรียมงบประมาณ กรณีจัด In-House Training 2 วันในบริษัทขนาดกลาง ที่ ระยอง (ระยะทาง 186 กม.)

รายการ ค่าใช้จ่าย VAT
ค่าบริการฝึกอบรม = 24,000 x 2 วัน
48,000
3,360
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร (กรณีลูกค้าไม่มีรถรับ-ส่ง) = 1,700+ ((186-100) x 17)
3,162
0
ค่าที่พักวิทยากร 1 คืน (ระดับเดียวกับผู้บริหารของบริษัท)
1,200
0
ค่าจัดทำสำเนาเอกสารประกอบการสัมมนา (กรณีลูกค้าทำสำเนาเอง)*
0
0
รวม
52,362
3,360
ต่อการจัดฝึกอบรม 2 วันติดต่อกัน
    * เอกสารประกอบการสัมมนาในกรณีที่เป็นหนังสือ ลูกค้ามีสิทธิ์สั่งซื้อเพื่อใช้ในการสัมมนาได้ในราคาลด 50% จากราคาปก
6. กรณีที่จัดสัมมนาครึ่งวัน คิดอัตรา 75% ของอัตราในตารางข้างต้น

 
Copyright (c) 2003 All Rights Reserved.
TQM Best Co.,Ltd. 36 soi sukhumvit 34 Klongtun Klongtoey Bangkok 10110
Tel. 0-2260-3710-3, Fax. 0-2260-3714, More Suggestion: info@tqmbest.com