สวัสดี คุณ บุคคลทั่วไป (กรุณา Login เพื่อสิทธิระโยชน์ที่มากกว่า)
 
                  1. เน้นการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ปรับปรุงงานของผู้ร่วมสัมมนา
                  2. เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง
                  3. บันทึกประวัติการฝึกอบรมทุกวิชาของผู้เรียนแต่ละคนเพื่อสะสมเป็นเครดิต
                  4. สามารถเรียกดูประวัติการฝึกอบรมทุกวิชาของแต่ละบุคคลได้ตลอดเวลาทางอินเตอร์เน็ท
 
 
     ท่าน ดู รายชื่อวิชาที่เราให้บริการ
In-House Training
 
   
      ท่าน จัดทำแผนจัด In-House Training
ประจำป
 
เลือกวิชาที่ต้องการเรียนได้แน่นอนแล้ว จำนวนผู้เรียนน้อยหรือต้องการศึกษาด้วยตนเองก่อน
   
    ต้องการปรึกษาเพื่อเลือก
วิชาที่ตรงกับความต้องการ
  ดูรายวิชาที่เปิดสอนบุคคลทั่วไป
(Public Seminar)
         
      ท่าน
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทของท่าน (Company Profile)
โดยกรอกแบบฟอรม์ "
ลักษณะสำคัญขององค์กร" แล้วแฟกซ์ หรือ e-mail มาให้เราที่
Fax.0-2260-3714 e-mail : info@tqmbest.com
 
   
     เราและท่าน ให้คำแนะนำวิชาที่ตรงกับความต้องการ
พัฒนาบุคลากรของท่าน
 
   
     ท่าน ได้ข้อสรุปวิชาที่ท่านต้องการจัด In-House Training  
   
      เรา ส่งใบเสนอราคาและเงื่อนไขการให้บริการ ให้ท่านพิจารณา  
   
     ท่านและเรา

  1) ยืนยันการฝึกอบรม โดยลงนามในใบเสนอราคาและแฟกซ์กลับมา
  2) ประสานงานการจัดฝึกอบรม (กำหนด ว/ด/ป
,
       กรอกใบประสานงาน (FORM-2) เพื่อระบุ สถานที่,
       วิธีการชำระเงิน, รถรับ-ส่งวิทยากร
  3) จัดส่งเอกสารต้นฉบับและใบแจ้งหนี้ให้ทางไปรษณีย์

 
   
     เรา วิทยากรของเราไปให้บริการแก่ท่านตามกำหนด  
   
     ท่าน
                      ประเมินผลประโยชน์จากการฝึกอบรม
          ส่งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม (เพื่อบันทึกประวัติ)
          ชำระค่าบริการโดยผ่านช่องทางดังนี้
           1) เช็คธนาคารสั่งจ่าย "บริษัท ทีคิวเอ็ม เบสท์ จำกัด"
           2) โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ บริษัท ทีคิวเอ็ม เบสท์ จำกัด
                ธนาคารกสิกรไทย สาขาสุขุมวิท 39 ประเภทออมทรัพย์
                เลขที่ 096-2-34191-8 (กรุณาแฟ็กซ์ใบโอนเงิน
               พร้อมระบุ ชื่อ-สกุล บริษัท เบอร์โทรศัพท์                           และชำระสินค้าใด)
           3) เงินสด
 
   
     เรา บันทึกประวัติการฝึกอบรมขึ้นเว็บ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของบริษัทท่านลงในวารสาร Management Best Practices หรือลงใน www.tqmbest.com ให้ฟรี
 
             
Copyright (c) 2003 All Rights Reserved.
TQM Best Co.,Ltd. 36 soi sukhumvit 34 Klongtun Klongtoey Bangkok 10110
Tel. 0-2260-3710-3, Fax. 0-2260-3714, More Suggestion: info@tqmbest.com