สวัสดี คุณ บุคคลทั่วไป (กรุณา Login เพื่อสิทธิระโยชน์ที่มากกว่า)
     กระบวนการให้คำปรึกษาแนะนำ
     หัวข้อให้คำปรึกษา TQM ปีแรก
     หัวข้อให้คำปรึกษา TQM ปีที่ 2
     หัวข้อให้คำปรึกษา TQM ปีที่ 3 - ปีที่ 4
     หัวข้อให้คำปรึกษา TQA
     ประเมินความพร้อมก่อนเริ่มต้น TQM
     จัดทำแผนส่งเสริม TQM
     อัตราค่าบริการ Consulting
     ความประทับใจของลูกค้า
     ความเห็นของลูกค้าของเรา
     แนวทางการส่งมอบความรู้ของ TQM Best
     ประสิทธิผลของ TQM Foundation
     ประสิทธิผลด้านการพัฒนาพนักงาน
     ใบรับรองผลสำเร็จ TQM Foundation

บริษัทที่ใช้บริการปรึกษาแนะนำ
จากเรา จะมีกำไรเพิ่มขึ้นเป็นมูลค่าไม่
น้อยกว่า 30~100 เท่าของ
ค่าบริการที่จ่ายให้เรา
  กระบวนการให้คำปรึกษาแนะนำ
             
ท่าน ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารแบบทีคิวเอ็ม (TQM/TVM Knowledge)
ทำความเข้าใจแผนการติดตั้ง
"ระบบทีคิวเอ็มปีแรก","ระบบทีคิวเอ็มปีที่ 2", "ระบบทีคิวเอ็มปี 3-4"
   
       
ท่าน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทของท่าน (Organizational Profile) โดยกรอกแบบฟอร์ม
"ลักษณะสำคัญขององค์กร" และ ประเมินความพร้อมก่อนเริ่มต้น TQM
แล้วแฟกซ์ หรือ e-mail มาให้เราที่
Fax. 0-2260-3714
e-mail : info@tqmbest.com
 
       
ท่าน ประเมินความพร้อมก่อนเริ่มต้น TQM
  ระดับความพร้อม >150 คะแนน
มีความพร้อมเพียงพอ สามารถเริ่มได้เลย
ต้องการให้เราเป็นที่ปรึกษา
 
ระดับความพร้อม <150 คะแนน
ควรเตรียมความพร้อมเพิ่มเติม
   
ยกระดับความพร้อมด้วยการ
จัดสัมมนาผู้บริหารระดับสูง หัวข้อ
TQM for Top Management (2 วัน)
         
ท่าน "จัดทำแผนส่งเสริม TQM"  
       
เราและท่าน ทบทวนค่าใช้จ่าย และ ลงนามในสัญญาว่าจ้าง และ กำหนด ว/ด/ป ที่จะให้คำปรึกษา
ในการติดตั้ง "ระบบทีคิวเอ็มปีแรก" ในบริษัทของท่าน
มอบตำรา TQM+MBP+TVM 5 ชุดๆละ 14 เล่ม มูลค่า 32,800 บาท
ให้คณะผู้บริหารของท่านไปศึกษา (พร้อมรับสิทธิลด 50% เมื่อสั่งซื้อเพิ่ม)
   
       
เราและท่าน ประสานงานในเรื่องสถานที่, เตรียมสื่อการสอน, การชำระเงิน และรถรับ-ส่งวิทยากร    
       
เรา วิทยากรของเราไปให้บริการแก่ท่านตามกำหนด และ
ตามแนวทางส่งมอบความรู้ของ TQM Best
   
       
ท่าน
ชำระค่าบริการโดยผ่านช่องทางดังนี้
 1) เช็คธนาคารสั่งจ่าย "บริษัท ทีคิวเอ็ม เบสท์ จำกัด"
 2) โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ บริษัท ทีคิวเอ็ม เบสท์ จำกัด
     ธนาคารกสิกรไทย สาขาสุขุมวิท 39 ประเภทออมทรัพย์
     เลขที่ 096-2-34191-8
     (กรุณาแฟ็กซ์ใบโอนเงิน พร้อมระบุ ชื่อ-สกุล บริษัท เบอร์โทรศัพท์
     และชำระสินค้าใด)
 3) เงินสด
   
       
ท่าน ปรับปรุงระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพตามระบบทีคิวเอ็ม    
       
เราและท่าน ประเมิน ประสิทธิผลด้านการพัฒนาตนเองของพนักงาน และ
ผลประโยชน์จากการนำระบบทีคิวเอ็มปีแรก เข้ามาใช้
ถ้าพอใจ/คุ้มค่า (ประโยชน์ตอบแทน >30~100 เท่าของค่าบริการที่จ่ายให้เรา)
ก็ดำเนินการติดตั้งระบบทีคิวเอ็มในปีที่ 2~4 ต่อไป
   
    ติดตั้งระบบ TQM Foundation
(2 ปี) ได้ครบถ้วน
 
เรา มอบ "ใบรับรองผลสำเร็จในการติดตั้ง TQM Foundation (2 ปี)"    
 
Copyright (c) 2003 All Rights Reserved.
TQM Best Co.,Ltd. 36 soi sukhumvit 34 Klongtun Klongtoey Bangkok 10110
Tel. 0-2260-3710-3, Fax. 0-2260-3714, More Suggestion: info@tqmbest.com