สวัสดี คุณ แก้ไขชื่อสมาชิก (สมาชิกทั่วไป)
Member
คำแนะนำ : สามารถดูคำแนะนำการกรอกข้อมูล โดยนำเมาส์ไปวางไปที่สัญลักษณ์ [ ? ] , ช่องที่มีเครื่องหมาย * ต้องกรอกข้อมูลให้ครบ

  • ดูแผนและประวัติการเรียนรู้
  • เทียบโอนรายวิชา
  • ข้อมูลสมาชิก
  • ข้อมูลบริษัท
แผนและประวัติการเรียนรู้
เลือกแสดง : วิชาที่เรียนแล้ว วิชาที่วางแผนจะเรียน
วิธีการเรียนรู้ : Consult In-House Training Public Seminar Tele Education

แผนและประวัติการเรียนรู้
วิชาความรู้ รหัส รุ่นที่ ว/ด/ป ที่ได้เรียนรู้ ว/ด/ป ที่จะเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ สถานะการเรียน ลบ
การบริหารคุณค่าทั่วทั้งองค์กร ทฤษฎีใหม่ในการบริหารเพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน FO-01V - 2008-10-30 In - House Training วางแผนการเรียน
Six Sigma กับการประยุกต์ใช้ในการบริหารธุรกิจ PM-07 - 2008-09-18 Tele Education วางแผนการเรียน
Decision Programming FO-12 - 2008-07-31 Public Seminar วางแผนการเรียน
การบริหารค่าตอบแทนตามแนวทางใหม่แห่งทีคิวเอ็ม HR-06 - 2008-05-21 Tele Education วางแผนการเรียน
การสถาปนาคุณค่า ทิศทาง และความคาดหวังของผู้นำ LE-01 - 2008-05-20 Public Seminar วางแผนการเรียน
TQM for Top Management FO-01 - 2008-02-27 In - House Training วางแผนการเรียน
การบริหารความรู้และการเรียนรู้ของพนักงาน HR-04 2000-08-30 - Public Seminar เรียนแล้ว  
Daily Management FO-07 2001-05-24 - Public Seminar เรียนแล้ว  
Cross-Functional Management FO-06 2000-06-16 - Public Seminar เรียนแล้ว  
Hoshin Kanri (การบริหารเข็มมุ่ง) FO-02 2000-06-02 - Public Seminar เรียนแล้ว  
ผลการฝึกอบรมของ คุณ example
รหัส วิชาความรู้ ว/ด/ป ที่ได้เรียนรู้ วิธีการเรียนรู้

ชุดวิชาในหลักสูตร วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่สามารถเทียบโอนได้
รหัสวิชา ชื่อชุดวิชา วทม.สาขาการจัดการคุณภาพ หน่วยกิต คำอธิบายชุดวิชา(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
SQM 5101 Quality Management System 5 (2-9) ศึกษาวิเคราะห์บริบทและสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อองค์กร พัฒนาการ แนวคิดและปรัชญาร...
SQM 5102 Process Management 5 (2-9) การบริหารกระบวนอย่างมีคุณภาพ ภาพรวมของการบริหารกระบวนการอย่างมีคุณภาพ การบริหารค...
SQM 5106 Human Resources Management 5 (2-9) ศึกษาวิเคราะห์จิตวิทยาในการปฎิบัติงาน การประกอบวิชาชีพหลักและกระบวนการในการจัดกา...
SQM 5107 Policy and Strategic Management 5 (2-9) ศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT analysis) การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และ...
SQM 5108 Leadership and Team 5 (2-9) ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด The Deming’s 14 points และทฤษฎีภาวะผู้นำตามกระบวนทัศน์...
SQM 5109 Information and Knowledge Management 5 (2-9) ศึกษาและวิเคราะห์ระบบการจัดความรู้ส่วนบุคคลและการเรียนรู้ที่ทำให้เกิดขึ้นในองค์ก...
ข้อมูลสมาชิก
รหัสสมาชิก : ที่อยู่ :
e-mail :
รหัสผ่าน : ( ยืนยัน : ? ] )
คำถาม : จังหวัด :
คำตอบสำหรับคำถาม : รหัสไปรษณีย์ :
เลขที่บัตรประชาชน : โทรศัพท์ :
คำนำหน้าชื่อ : Fax :
ชื่อ : มือถือ :
ตำแหน่ง :
สถานที่จัดส่งวารสาร : E-mail CD
ประเภทสมาชิก :
 
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท :
ประเภทกิจการ : ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ผู้จัดจำหน่าย อื่นๆ
ประเภทสินค้าที่ผลิต :
ที่อยู่ : จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
โทรศัพท์ : Fax :
เวบไซต์ : E-mail :
 

Copyright (c) 2003 All Rights Reserved.
TQM Best Co.,Ltd. 36 soi sukhumvit 34 Klongtun Klongtoey Bangkok 10110
Tel. 0-2260-3710-3, Fax. 0-2260-3714, More Suggestion: info@tqmbest.com