สวัสดี คุณ บุคคลทั่วไป (กรุณา Login เพื่อสิทธิระโยชน์ที่มากกว่า)
   ประวัติการก่อตั้ง
  พ.ศ.2539 ก่อตั้งโดย ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล ด้วยทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
       (เดิมชื่อ บริษัท บีพีอาร์แอนด์ทีคิวเอ็มคอนซัลแทนท์ จำกัด)
  พ.ศ.2544 เริ่มจัดพิมพ์วารสาร Management Best Practices
  พ.ศ.2545 เพิ่มจำนวนผู้ถือหุ้นโดยมีวิทยากรระดับชั้นนำของประเทศมาร่วมอีก 6 ท่าน
  พ.ศ.2548 เพิ่มจำนวนผู้ถือหุ้นโดยมีวิทยากรระดับชั้นนำของประเทศมาร่วมอีก 3 ท่าน
   

  อุดมการณ์
  เป็นหุ้นส่วนในความสำเร็จของลูกค้าด้วยการส่งมอบความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพของระบบบริหารสู่ความเป็นเลิศและกลายเป็นบริษัท
      ชั้นแนวหน้าของโลก
  พัฒนาความรู้และความสามารถของพนักงานให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานของการจ้างงานตลอดชีพ และ ส่งเสริม
      ให้เป็นหุ้นส่วนของบริษัท
  สร้างเครือข่ายความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนของผู้เชี่ยวชาญ/วิทยากร
  เพื่อสร้างสรรค์ เสาะหา และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารที่ดีเลิศมาแนะนำแก่ลูกค้า โดยผ่านวิธีการต่างๆ อันมีประสิทธิภาพและ
      ประสิทธิผลสูง
  เพื่อให้ลูกค้านำไปใช้ได้จริง ก่อให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า และกลายเป็นบริษัทชั้นนำ
   
  ผู้เชี่ยวชาญของเรา
  ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล
  อ.สมชาย นิราพาธพงศ์พร
  อ.สุพจน์ สุวรรณพิมลกุล
  อ.พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์
  อ.พงษ์ศักดิ์ เพียรพานิชย์
  อ.พนพ เกษามา
   
Copyright (c) 2003 All Rights Reserved.
TQM Best Co.,Ltd. 36 soi sukhumvit 34 Klongtun Klongtoey Bangkok 10110
Tel. 0-2260-3710-3, Fax. 0-2260-3714, More Suggestion: info@tqmbest.com